ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

 

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 10.04 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศการะทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยกำหนดให้เขตสุขาภิบาลตำบลยางเนิ้งครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางเนิ้งทั้งตำบล มีจำนวนพื้นที่โดยประมาณ 10.04 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นสุขาภิบาล เนื่องจากมีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้และประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 31 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2538 เป็นผลให้ได้ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล สุขาภิบาลยางเนิ้งจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลยางเนิ้งเป็นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

ที่ตั้ง ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (เชียงใหม่ – ลำพูน) เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,050 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอสารภี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลชมภู อำเภอสารภี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี

 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน

หมู่1 บ้านกู่เสือ

หมู่2 บ้านเวฬุวัน

หมู่3 บ้านยางเนิ้ง

หมู่4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่

หมู่5 บ้านศรีโพธาราม

หมู่บ้านต้นเหียว

หมู่7 บ้านป่าแดด

หมู่1,2,4,8 ต.สารภี (บางส่วน)

หมู่5,7 ต.หนองผึ้ง (บางส่วน)

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

    ยางเนิ้งเมืองน่าอยู่  มีรายได้เพียงพอ    อยู่ดี  มีสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  ภาวะแวดล้อมดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผู้ประกอบการ

1.3 สร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน

 

2. ยุทธศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรม

2.1 พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และมีคุณภาพ

2.2 พัฒนาสุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมในชุมชน

2.5 ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 สร้างสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

3.2 พัฒนาการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้อง

3.4 ส่งเสริม อสม. มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีมาตรการทางสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ได้อย่างต่อเนื่อง


 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบสาธารณูปโภคให้สะดวก ปลอดภัย ทุกพื้นที่

4.2 พัฒนาระบบจราจรตามมาตรฐานขนส่งทางบก
4.3 พัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน

4.5 พัฒนาการใช้ที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร


 

5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

5.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5.2 คัดแยกขยะในสถานที่ท่องเที่ยวและวัดอย่างเป็นระบบ
5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงามและสะอาดตามหลักภูมิสถาปัตย์
5.5 พัฒนาบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯอย่างมีส่วนร่วม

5.6 ดำเนินการป้องกันการทำลายต้นยาง และสวนสาธารณะสถาน


 

6.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ความปลอดภัยการป้องกันฯ และป้องกันยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

6.1 การจัดระเบียบสังคม พัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และภัยคุกคาม

6.2 สร้างความรัก สามัคคี และสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม
6.3 สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความเชื่อมั่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และบริหาร
6.4 รณรงค์ปลุกพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
6.5 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล

6.6 บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด


 

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

7.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
7.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546  ดังนี้

1.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.   ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นๆ    ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546ดังนี้                

1.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน               

2.   ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

9. หน้าที่อื่นๆ    ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

และหน้าที่อื่น ๆ  ตามความในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดหน้าที่ของเทศบาลดังนี้

1.   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นของตนเอง

2.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย      และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม    และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

  
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com