ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นายนิคม สุทธิทองแท้
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุชาติ ตันมา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายพีรทัศน์ พันธ์วิไล
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวปราณี ทองขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายนิพนธ์ ปันคำมูล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอภิชาต แสงไพโรจน์
วิศวกรโยธา
นายประสาทพร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพันธ์ศักดิ์ วงศ์วัฒนะ
นักการ
นายจรัญ พิศูจน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเกริกศักดิ์ คณิตคณาธิการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
น.ส.สุภาภรณ์ ทรวงแสวง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพีรพงษ์ จันทร์ทา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทวัศักดิ์ ทาเกิด
คนงานทั่วไป
นายมนัส คุณชม
คนงานทั่วไป
นายนพพล คุณชม
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ศักดิ์ หนักอาจ
คนงานทั่วไป

  
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com