ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นางศุภิกา ภาตะนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไกรวุฒิ แก้วใหม่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายบุญมี จี้ฟู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวอาทิตตยา หลวงชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายบัญชา กัณธรรม
คนงานประจำรถขยะ
ลูกจ้างประจำ
นายนิวัฒน์ แสงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
ลูกจ้างประจำ
นางดวงรดา ศรีอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรรณทิพา สิงห์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายนิพันธ์ ใจสม
คนงานทั่วไป
นายสมิง นันตา
คนงานทั่วไป
นายสุกิจ ชัยเนตร
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ตนบุญ
คนงานทั่วไป
นายวิเชียร จันทร์เกิด
คนงานทั่วไป
นายเฉลิมพล ตนบุญ
คนงานทั่วไป
นางสาวกันยา ตนบุญ
คนงานทั่วไป
นายอาสา ทรายมูล
คนงานทั่วไป
นางพรสุดา อภิวงค์งาม
คนงานทั่วไป
นายประวิทย์ จิตงาม
คนงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีธนพร หวลศรี
คนงานทั่วไป

  
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com