ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นายสมพร สินธุปัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสกุนตลา แปงใจ
นักวิชาการพัสดุ
นางถนอมศรี ปะระมะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเฉลิมชนม์ เขื่อนคำ
ผู้ช่วยสันทนาการ
นางสาวเจนนิภัทร์ จักรทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีวงศืเทวัญ ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
นางรพีพรรณ สุริยะ
ครู
นางสาวเมชยา ทิพย์สม
ผู้ช่วยครู
นายนครินทร์ จันทร์เกิด
ผู่ช่วยครู
นางสาวอังคณา ศรีชนะ
ธุรการ/การเงิน
นางอรอนงค์ เลิศอนันต์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
นางสาวศิริวรรณ สังยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอนงค์รัตน์ สารลิขิต
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพยุงทอง ต้นสัสดี
ผู้ดูแลเด็ก
นายวีรยุทธ์ สารลิขิต
ภารโรง
นางสุธีรา บุญชูศิลป์
แม่บ้าน
นางสาวอัจฌากร ใจมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเกฤศฤดี เมืองแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุดม ดำรงรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com