ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

   “ยางเนิ้งเมืองน่าอยู่  ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

พันธกิจ  (Mission)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ต้องมีศักยภาพพร้อมทุกด้าน  สำหรับการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นใจ  และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านที่จะเกิดขึ้น  เทศบาลตำบลยางเนิ้งในอนาคตจะบริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเมืองที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนตามที่กำหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  และตามเจตนารมณ์ของหลักการปกครองตนเองท้องถิ่น (Local Self-Government) อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดพันธกิจดังนี้

         -  บริหารบ้านเมืองที่ดี อย่างมีระบบ

         -  อนุรักษ์ต้นยาง วัฒนธรรมประเพณี และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

         -  พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

         -  ให้ประชาชนในชุมชน มีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         -  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส

         -  บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุข และเป็นที่พอใจแก่ประชาชน

         -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชุมชนเข้มแข็ง

         -  ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค

         -  ส่งเสริมให้ชุมชนนำศักยภาพในชุมชนมาใช้ให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

         -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยความสมานฉันท์ในสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผู้ประกอบการ

1.3 สร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรม

2.1 พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.2 พัฒนาสุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมในชุมชน
2.5 ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 สร้างสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

3.2 พัฒนาการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้อง

3.4 ส่งเสริม อสม. มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีมาตรการทางสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ได้อย่างต่อเนื่อง

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบสาธารณูปโภคให้สะดวก ปลอดภัย ทุกพื้นที่

4.2 พัฒนาระบบจราจรตามมาตรฐานขนส่งทางบก
4.3 พัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน

4.5 พัฒนาการใช้ที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร


5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

5.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5.2 คัดแยกขยะในสถานที่ท่องเที่ยวและวัดอย่างเป็นระบบ
5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงามและสะอาดตามหลักภูมิสถาปัตย์
5.5 พัฒนาบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯอย่างมีส่วนร่วม

5.6 ดำเนินการป้องกันการทำลายต้นยาง และสวนสาธารณะสถาน

6.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ความปลอดภัยการป้องกันฯ และป้องกันยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

6.1 การจัดระเบียบสังคม พัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และภัยคุกคาม

6.2 สร้างความรัก สามัคคี และสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม
6.3 สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความเชื่อมั่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และบริหาร
6.4 รณรงค์ปลุกพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
6.5 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล

6.6 บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

7.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
7.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ดังนี้

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ดังนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

9. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

และหน้าที่อื่น ๆ ตามความในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น          พ.ศ.2542 กำหนดหน้าที่ของเทศบาลดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นของตนเอง

2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5. การสาธารณูปการ

6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9. การจัดการศึกษา

10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14. การส่งเสริมกีฬา

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่นๆ

24. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25. การผังเมือง

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28. การควบคุมอาคาร

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com