ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ 


เทศบาลนครเชียงใหม่  (50000)......... 053-259000  แฟกซ์  053- 251476
แขวงกาวิละ.........053- 277120
แขวงศรีวิชัย.........053-223096 , 053-358125
แขวงเม็งราย.........053-273513 , 053-273708 , 053-274252
แขวงนครพิงค์.........053-214447
เทศบาลตำบลช้างเผือก  อ.เมือง   (50300).........053-217923
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อ.สารภี  (50140).........053-321951 , 053-321420   แฟกซ์  053-321420 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  อ.สันทราย  (50210).........053-397248-9
เทศบาลตำบลแม่โจ้  อ.สันทราย  (50290).........053-498766 , 053-498626 , 053-499063
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  อ.ดอยสะเก็ด  (50220).........053- 495782 ,  053-291380
เทศบาลตำบลสันกำแพง  อ.สันกำแพง  (50130).........053-331904 , 053-331390  แฟกซ์  053-332812
เทศบาลตำบลสันมหาพน  อ.แม่แตง  (50150).........053-470356 , 053-471267  แฟกซ์  053-471400
เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา   อ.แม่แตง  (50150).........053-857387
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้   อ.สะเมิง   (50250).........053-487397 , 053-487014
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  อ.พร้าว   (50190).........053-475025 , 053-474227
เทศบาลตำบลเชียงดาว  อ.เชียงดาว   (50170).........053-456021 , 053-456023
เทศบาลตำบลเมืองงาย  อ.เชียงดาว   (50170).........053-375515  แฟกซ์  053-375631 ,053-939915
เทศบาลตำบลแม่ริม   อ.แม่ริม  (50180).........053-299523 , 053-297613
เทศบาลตำบลเวียงฝาง   อ.ฝาง  (50110).........053-452011  แฟกซ์  053-453545
เทศบาลตำบลแม่ข่า   อ.ฝาง   (50320).........053-884584
เทศบาลตำบลแม่อาย   อ.แม่อาย    (50280).........053-459000 , 053-459255  แฟกซ์  053-856625
เทศบาลตำบลหองตองพัฒนา  อ.หางดง  (50340).........053-832687  แฟกซ์  053-832861
เทศบาลตำบลสันป่าตอง   อ.สันป่าตอง  (50120).........053-822948 , 053-355269
เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.สันป่าตอง   (50120).........053-834570
เทศบาลตำบลจอมทอง   อ.จอมทอง   (50160).........053-341544
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  อ.แม่แจ่ม    (50270).........053-485101 , 053-485052
เทศบาลตำบลอมก๋อย  อ.อมก๋อย  (50310).........053-467058 , 053-467060
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ   อ.ดอยเต่า  (50260).........053-469072 , 053-469066
เทศบาลตำบลท่าข้าม  อ.ฮอด   (50240).........053-461114  แฟกซ์  053-461039
เทศบาลตำบลบ้านกาด   อ.แม่วาง   (50360).........053-830516
เทศบาลตำบลไชยปราการ  อ.ไชยปราการ (50320).........053-457659  แฟกซ์  053-457369


 
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com