ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลและการบริหารงานสภาเทศบาล

        เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของราชการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง   อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ดังต่อไปนี้
       ข้อ 1. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง   มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
1.2 ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
1.3 รักษาความสะอาดของถนน    หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
1.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
1.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
1.8 บำรุงศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
1.9 หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
นอกจากนี้เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อาจจัดทำกิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังนี้
   (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
   (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
   (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
   (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   (9)  เทศพาณิชย์ 
         ข้อ 2. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้
2.1 สภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล
2.2 คณะเทศมนตรี  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  กับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน
2.3 พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา (ดูแผนผังโครงสร้างและเอกสารแนบท้าย)
       ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  และคณะเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  โดยสรุป  ดังต่อไปนี้
3.1 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
3.1.1  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน  พัฒนาเทศบาล
3.1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย                                                                                                              
3.2 อำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง 
3.2.1 รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะเทศมนตรีโดยเฉพาะ
3.2.2 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ ตามลักษณะของเรื่อง ดังต่อไปนี้
           ก.  นายกเทศมนตรี
          (1)  ในเรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล
          (2)  เรื่องที่จะต้องรายงานต่ออำเภอ หรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี
          (3)  เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
           (4)  เรื่องเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติ หรือยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติม เทศบัญญัติที่มีอยู่แล้ว
           (5)  เรื่องที่ดำริขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะต้องมีโครงการหรือแผนการหรือระเบียบการขึ้นใหม่
           (6)  เรื่องซึ่งปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากนายกเทศมนตรี
           (7)  เรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอำนาจสั่งการโดยเฉพาะ
           (8)  เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
         ข.  รองนายกเทศมนตรี
         (1) เรื่องที่รองนากยเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานประเภทใดโดยเฉพาะ
         (2)  เรื่องที่จะต้องรายงานต่อนายกเทศมนตรี
         (3)  เรื่องที่กฎหมาย  หรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรี
ข้อ 4.  การบริหารกิจการของเทศบาล  ให้ทำในนามของนายกเทศมนตรี  ถ้านายกเทศมนตรี  ไม่อาจบริหารกิจการได้  ให้นายกเทศมนตรีทำคำสั่งตั้งรองนายกเทศมนตรีให้ทำการแทน   

         เทศบาลตำบลยางเนิ้ง    มีพนักงานเทศบาล   โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานประจำ ตลอดจนคนงานหรือลูกจ้าง และรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาลโดยแบ่งการบริหารงานเป็นส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา

ภารกิจขององค์กร
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     (แก้ไขเพิ่มเติมจนฉบับที่  11  พ.ศ. 2543) มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ  สิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์ 
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com