ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1372_budget 2559.xls) ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1373_expenditure 2559.xls) ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1374_expenditure_2559.xls) ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1375_report 2559.docx) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1376_sheet bylaw 2559.doc) ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนที่1) (206_1684_1.pdf) ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานประมาณการรายรับ) (206_1685_2.pdf) ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานประมาณการรายจ่าย) (206_1686_3.pdf) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามเเผนงาน) (206_1687_4.pdf) ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่1) (206_1719_1.pdf) ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่2) (206_1720_2.pdf) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่3) (206_1721_3.pdf) ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่4) (206_1722_4.pdf) ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่5) (206_1723_5.pdf) ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่1) (206_1945_1.pdf) ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่2) (206_1946_2.pdf) ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่3) (206_1947_3.pdf) ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่4) (206_1948_4.pdf) ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่5) (206_1949_5.pdf) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่6) (206_1950_6.pdf) ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1) (206_1951_1.pdf) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 2) (206_1952_2.pdf) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 3) (206_1953_3.pdf) ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 4) (206_1954_4.pdf) ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่1) (206_2455_1.pdf) ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่2) (206_2457_2.pdf) ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่3) (206_2458_3.pdf) ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่4) (206_2459_4.pdf) ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่5) (206_2460_5.pdf) ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่6) (206_2461_6.pdf) ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนที่7) (206_2462_7.pdf) ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่วนที่ 1) (206_2464_1.pdf) ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่วนที่ 2) (206_2465_2.pdf) ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่วนที่ 3) (206_2466_3.pdf) ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่วนที่ 4) (206_2467_4.pdf) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่1) (206_2739_1.pdf) ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่2) (206_2740_2.pdf) ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่3) (206_2741_3.pdf) ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่4) (206_2742_4.pdf) ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่5) (206_2743_5.pdf) ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่1) (206_3079_1.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่ 2) (206_3080_2.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่ 3) (206_3081_3.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่4) (206_3082_4.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่5) (206_3083_5.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่6) (206_3084_6.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com