ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ()
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ()
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (206_1369_bylaw 1.docx)
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (206_1370_report 1.xlsx)
เล่ม_เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (206_1371_sheet 1.docx)
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1372_budget 2559.xls)
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1373_expenditure 2559.xls)
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1374_expenditure_2559.xls)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1375_report 2559.docx)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (206_1376_sheet bylaw 2559.doc)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนที่1) (206_1684_1.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานประมาณการรายรับ) (206_1685_2.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานประมาณการรายจ่าย) (206_1686_3.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามเเผนงาน) (206_1687_4.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่1) (206_1719_1.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่2) (206_1720_2.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่3) (206_1721_3.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่4) (206_1722_4.pdf)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่5) (206_1723_5.pdf) 
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com