ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ / การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (208_1128_radshakitja.PDF)
คำสั่ง / แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (208_1129_Kamsang.pdf)
ประกาศ / ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (208_1130_st1.pdf)
ประกาศ / ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (208_1131_pt1.pdf)
ประกาศ / วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง (208_1133_vitee.pdf)
ประกาศ / กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ (208_1134_satantee.pdf)
ประกาศ / กำหนดจำนวนของประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ (208_1135_soto.pdf)
ประกาศ / กำหนดจำนวนของประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกฯ (208_1136_nayok.pdf)
ประกาศ / กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ เขต ๑ (208_1137_kat 1.pdf)
ประกาศ / กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ เขต ๒ (208_1138_kat 2.pdf) 
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com