ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 (273_1975_01.PDF) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 (273_1976_02.pdf) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (273_1977_03.PDF) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
- กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการรบริหารงพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (273_1979_01.pdf) ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรบริหารงพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (273_1982_02.PDF) ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้ดจ้างและการรบริหารงพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (273_1983_03.PDF) ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (273_2005_01.pdf) ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (273_2006_02.pdf) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (273_2007_03.pdf) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
- พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 (273_2008_04.pdf) ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2558 (273_2009_05.pdf) ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (273_2010_06.pdf) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (273_2011_07.pdf) ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (273_2012_01.pdf) ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
- คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (273_2013_022.pdf) ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (273_2018_03.pdf) ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (273_2019_01.pdf) ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (273_2021_01.pdf) ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (273_2022_02.PDF) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (273_2023_02.pdf) ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (273_2024_03.pdf) ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (273_2025_04.pdf) ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (273_2026_05.pdf) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
- การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบชั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 (273_2027_06.pdf) ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (273_2028_08.pdf) ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2031_11.pdf) ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2032_12.pdf) ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2033_13.pdf) ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2034_14.pdf) ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (273_2035_15.pdf) ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2036_16.pdf) ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (273_2037_01.pdf) ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (273_2038_02.PDF) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (273_2039_03.pdf) ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (273_2040_04.pdf) ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) (273_2041_05.pdf) ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (273_2042_14.pdf) ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (273_2043_15.PDF) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (273_2044_16.PDF) ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 (273_2045_17.pdf) ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (273_2046_18.PDF) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (273_2047_19.pdf) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 (273_2048_20.pdf) ดาวน์โหลด 359 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 (273_2049_21.pdf) ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 (273_2050_22.PDF) ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
- ระเบียบศูนย์อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. 2549 (273_2051_23.pdf) ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (273_2052_11.pdf) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (273_2053_12.PDF) ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (273_2054_13.pdf) ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (273_2055_13.pdf) ดาวน์โหลด 116 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com