ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561 (277_1990_01.pdf) ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม 2561 (277_2280_oct 61.pdf) ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (277_2286_Nov 61.pdf) ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (277_2287_Dec61.pdf) ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (277_2288_Jan62.pdf) ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (277_2289_Feb62.pdf) ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (277_2290_Mar62.pdf) ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (277_2291_Apr62.pdf) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (277_2292_May62.pdf) ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (277_2376_June 62.pdf) ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (277_2434_JULY 62.pdf) ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (277_2441_AUG 62.pdf) ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (277_2517_Set 62.pdf) ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (277_2518_Oct 62.pdf) ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (277_2519_Nov62.pdf) ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (277_2520_Dec62.pdf) ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (277_2557_Jan63.pdf) ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (277_2568_Feb63.pdf) ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (277_2569_Mar63.pdf) ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (277_2612_Apr63.pdf) ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (277_2683_May163.pdf) ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (277_2725_June 63.pdf) ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (277_2726_July 63.pdf) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (277_2728_Aug 63.pdf) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (277_2784_sep09.pdf) ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (277_2785_oct10.pdf) ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (277_2786_no11.pdf) ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (277_2812_dec12.pdf) ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (277_2849_jan64.pdf) ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (277_2879_feb64.pdf) ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม64 (277_2903_mar64.pdf) ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน เมษายน 64 (277_2910_AP64.pdf) ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (277_2946_may64.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (277_2995_June64.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (277_3034_JULY64.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (277_3070_august.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2564 (277_3085_sep64.pdf) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com