ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำรายงานการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน งบแสดงผลการดำเนินการ และงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (290_2083_finance 9-61-.PDF) ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (290_2084_Finance-61..PDF) ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (290_2100_income-expen 61.PDF) ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (290_2133_001-62.PDF) ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 (290_2134_002-62.PDF) ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 (290_2135_003-62.PDF) ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (290_2136_001-62.PDF) ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 (290_2180_Jan62.PDF) ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (290_2214_feb62.PDF) ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 (290_2218_Mar62.PDF) ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (290_2219_2-62.PDF) ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 (290_2265_004-62.PDF) ดาวน์โหลด 234 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com