ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
- 7 อุปนิสัย ของนักบริหารระดับแนวหน้า (313_2223_01.pdf) ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (313_2224_02.htm) ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
- การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (313_2225_03.pdf) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
- การจัดการความรู้ “Knowledge Management” หรือ KM () ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
- 7 วิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (313_2227_04.pdf) ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
- เคล็ดลับช่วยเพิ่มพลังในการทำงาน (313_2233_05.pdf) ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
- การทำงานกับความเครียด (313_2234_06.pdf) ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
- จัดออฟฟิศให้คนเป็นศูนย์กลาง (313_2235_07.pdf) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
- การประชุมที่ได้ผล (313_2238_08.pdf) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
- ปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรรถไฟไทยจากระบบอุปถัมภ์สู่ระบบคุณธรรม (313_2240_09.pdf) ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
- ปัญหาการบริหารคนที่ถูกมองข้าม(มานาน) (313_2241_10.pdf) ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
- พนักงานใหม่ เป็นแพะจริงหรือ (313_2242_11.pdf) ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
- มองมุมใหม่ -กฎแห่งสมอง (313_2243_12.pdf) ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
- หมุนเวียนเรียนงานในองค์กร (313_2244_13.pdf) ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ (313_2245_14.pdf) ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
- รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการ (313_2246_15.htm) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
- การจัดองค๋ความรู้ KM (313_2247_16.pdf) ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
- มติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (313_2248_17.pdf) ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (313_2249_18.pdf) ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559 (313_2250_19.pdf) ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559 (313_2251_20.pdf) ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (313_2252_21.pdf) ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
- หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งสายงานนิติการ (313_2253_22.pdf) ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
- หารือการเลื่อนระดับตรงกับวันหยุด (313_2254_23.pdf) ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (313_2255_24.pdf) ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
- สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (313_2256_25.pdf) ดาวน์โหลด 133 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com