ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
- 7 อุปนิสัย ของนักบริหารระดับแนวหน้า (313_2223_01.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (313_2224_02.htm) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (313_2225_03.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- การจัดการความรู้ “Knowledge Management” หรือ KM () ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- 7 วิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (313_2227_04.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- เคล็ดลับช่วยเพิ่มพลังในการทำงาน (313_2233_05.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- การทำงานกับความเครียด (313_2234_06.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- จัดออฟฟิศให้คนเป็นศูนย์กลาง (313_2235_07.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- การประชุมที่ได้ผล (313_2238_08.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- ปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรรถไฟไทยจากระบบอุปถัมภ์สู่ระบบคุณธรรม (313_2240_09.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- ปัญหาการบริหารคนที่ถูกมองข้าม(มานาน) (313_2241_10.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- พนักงานใหม่ เป็นแพะจริงหรือ (313_2242_11.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- มองมุมใหม่ -กฎแห่งสมอง (313_2243_12.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- หมุนเวียนเรียนงานในองค์กร (313_2244_13.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ (313_2245_14.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการ (313_2246_15.htm) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
- การจัดองค๋ความรู้ KM (313_2247_16.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- มติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (313_2248_17.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (313_2249_18.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559 (313_2250_19.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559 (313_2251_20.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (313_2252_21.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งสายงานนิติการ (313_2253_22.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- หารือการเลื่อนระดับตรงกับวันหยุด (313_2254_23.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (313_2255_24.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
- สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (313_2256_25.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com