ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาล จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2321_plan 1-61.PDF) ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2322_plan 2-61.PDF) ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2323_plan 3-61.PDF) ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2324_plan 4-61.PDF) ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2325_plan 61.PDF) ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2326_plan 1-62.PDF) ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2327_p-plan 1-620001.PDF) ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2328_plan 2-62.PDF) ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2329_plan 3-62.PDF) ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (332_2604_Plan-4-63.pdf) ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2624_plan 62.pdf) ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (332_2625_plan 1-63.pdf) ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (332_2626_P-Plan 1-63.pdf) ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (332_2627_Plan 2-63.pdf) ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (332_2628_P-Plan 2-63.pdf) ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (332_2629_Plan 3-63.pdf) ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (332_2975_plan4-63.pdf) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (332_2986_finance2563.pdf) ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_2987_finance 01-64.pdf) ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_3006_P-Plan 1-64.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_3007_Plan 2-64.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_3008_P-Plan 2-64.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_3009_Plan 3-64.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_3051_P-Plan 3-64.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (332_3052_Plan 4-64.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com