ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาล จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2321_plan 1-61.PDF) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2322_plan 2-61.PDF) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2323_plan 3-61.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2324_plan 4-61.PDF) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (332_2325_plan 61.PDF) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2326_plan 1-62.PDF) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2327_p-plan 1-620001.PDF) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2328_plan 2-62.PDF) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (332_2329_plan 3-62.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com