ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นางสุพรรณ แสวงรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวารุณี พรเจริญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวรภพ มุ่งดี
หัวหน้างานนิติกร
นายอานนท์ หล่ำสาย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวยุพาวรรณ สุขดี
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
นางโสภิตา สมบูรณ์
หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร
นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน
บุคลากร
นางสาววันดี เขียวคำ
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร(เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๗ว)
นางศิรินทร์ บรรเลง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอัมรินทร์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายภมรพล ขันคำ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายสมคิด ประดับ
พนักงานขับเครื่องจกรกลขนาดเบา
นายประวัติ โพธาวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุนทร อิ่นแก้ว
คนงาน
นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา ชัยวิชิตพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงาน
นายมี ใจศรี
พนักงานดับเพลิง
นายสุทธิชัย ไกรยารัตน์
พนักงานงานขับรถยนต์
นายสมประสงค์ สุริยะ
พนักงานดับเพลิง
นายนพพล โพธาวรรณ
พนักงานงานขับรถยนต์
นายเอกชัย ปาชัย
พนักงานดับเพลิง
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายณัฐพล จองต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
นายพิษณุ รอดเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Email : tonpokoy@hotmail.com
นายประจักร์ วงศ์มูล
พนักงานดับเพลิง
นายวีรยุทธ สารลิขิต
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ญานะ
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิชัย ศิริพาณิชย์
พนักงานดับเพลิง
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยเฟย
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสิริมณี ดำรงค์รักษ์
ภารโรง

  
 


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com