ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นางสุพรรณ แสวงรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวารุณี พรเจริญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัจฉราพร วงค์สอน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางโสภิตา สมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวยุพาวรรณ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันดี เขียวคำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิรินทร์ บรรเลง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอัมรินทร์ สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพงศ์ มหายศ
นิติกรปฏิบัติการ
นายภมรพล ขันคำ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายสมคิด ประดับ
พนักงานขับเครื่องจกรกลขนาดเบา
นายพิษณุ รอดเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชุติมณฑน์ ไชยเฟย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา ชัยวิชิตพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบดินทร์ อินต๊ะเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสิริมณี ดำรงค์รักษ์
ภารโรง
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมศรี
นักการ
นายอานนท์ หล่ำสาย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประวัติ โพธาวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายนพพล โพธาวรรณ
พนักงานงานขับรถยนต์
นายสุทธิชัย ไกรยารัตน์
พนักงานงานขับรถยนต์
นายสมประสงค์ สุริยะ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกชัย ปาชัย
พนักงานดับเพลิง
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล จองต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ญานะ
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิชัย ศิริพาณิชย์
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล กันไชย
พนักงานดับเพลิง
นายฐากูร เรืองฤาษี
พนักงานดับเพลิง
นายจักรกฤษณ์ อินสัน
พนักงานดับเพลิง
นายโชติพงษ์ ไทยประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
นายกัมปนาท ลากุล
พนักงานดับเพลิง
นายธัชพล งำเมือง
พนักงานดับเพลิง

  
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com