ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นายพิชิต ผ่องเกษร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววันดี เขียวคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางโสภิตา สมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวยุพาวรรณ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิริญญ์ บรรเลง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางถนอมศรี ปะระมะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศรีพรรณ์ ใจคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายอมรินทร์ สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ มหายศ
นิติกรปฏิบัติการ
นายพิษณุ รอดเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชุติมณฑน์ ไชยเฟย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา ชัยวิชิตพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวธัญญลักษณ์ เครื่องเเก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศกลวรรณ ตันเมืองมา
ผู้ช่วยนิติกร
นายบดินทร์ อินต๊ะเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสิริมนี ดำรงค์รักษ์
ภารโรง
นายพงษ์ศักดิ์ สุรมิตรไมตรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววราวัลย์ พรหมใจ
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ หล่ำสาย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายนพพล โพธาวรรณ
พนักงานงานขับรถยนต์
นายณัฐพล จองต๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ญานะ
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิชัย ศิริพาณิชย์
พนักงานดับเพลิง
นายฐากูร เรืองฤาษี
พนักงานดับเพลิง
นายโชติพงษ์ ไทยประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
นายกัมปนาท ลากุล
พนักงานดับเพลิง
นายสุธิรักษ์ ป๋ากาศ
พนักงานดับเพลิง
นายพีรวิชญ์ หาญฤทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล ศิริบูรณ์
พนักงานดับเพลิง
นายอัครชัย บุญหมั้น
พนักงานดับเพลิง
นายเจษฎา สิทธิ
พนักงานดับเพลิง
นายอนันต์ พะชี
พนักงานดับเพลิง
นายกิตติวัฒน์ สุรมิตรไมตรี
พนักงานดับเพลิง
นายคณพิชญ์ ดวงบาล
พนักงานดับเพลิง
zero
Hacked By zero
zero in your area

  
 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com