ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นายพิชิต ผ่องเกษร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัจฉราพร วงค์สอน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางโสภิตา สมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวยุพาวรรณ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันดี เขียวคำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิรินทร์ บรรเลง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางถนอมศรี ปะระมะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอมรินทร์ สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ มหายศ
นิติกรปฏิบัติการ
นายพิษณุ รอดเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชุติมณฑน์ ไชยเฟย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา ชัยวิชิตพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบดินทร์ อินต๊ะเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสิริมณี ดำรงค์รักษ์
ภารโรง
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมศรี
นักการ
นายอานนท์ หล่ำสาย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประวัติ โพธาวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายนพพล โพธาวรรณ
พนักงานงานขับรถยนต์
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล จองต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ญานะ
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิชัย ศิริพาณิชย์
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล กันไชย
พนักงานดับเพลิง
นายฐากูร เรืองฤาษี
พนักงานดับเพลิง
นายโชติพงษ์ ไทยประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
นายกัมปนาท ลากุล
พนักงานดับเพลิง

  
 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com