ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นางสุพรรณ แสวงรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัจฉราพร วงค์สอน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางโสภิตา สมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวยุพาวรรณ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันดี เขียวคำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิรินทร์ บรรเลง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางถนอมศรี ปะระมะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอมรินทร์ สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ มหายศ
นิติกรปฏิบัติการ
นายพิษณุ รอดเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชุติมณฑน์ ไชยเฟย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา ชัยวิชิตพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบดินทร์ อินต๊ะเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสิริมณี ดำรงค์รักษ์
ภารโรง
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมศรี
นักการ
นายอานนท์ หล่ำสาย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประวัติ โพธาวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายนพพล โพธาวรรณ
พนักงานงานขับรถยนต์
นายสุทธิชัย ไกรยารัตน์
พนักงานงานขับรถยนต์
นายนิวัฒน์ มานะ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล จองต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ญานะ
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิชัย ศิริพาณิชย์
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล กันไชย
พนักงานดับเพลิง
นายฐากูร เรืองฤาษี
พนักงานดับเพลิง
นายจักรกฤษณ์ อินสัน
พนักงานดับเพลิง
นายโชติพงษ์ ไทยประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
นายกัมปนาท ลากุล
พนักงานดับเพลิง
นายธัชพล งำเมือง
พนักงานดับเพลิง

  
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com