ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

ยุทศาสาตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์

“ ยางเนิ้งเมืองน่าอยู่  ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ”


ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์:  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

2. ยุทธศาสตร์:  ด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์:  ด้านการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

5. ยุทธศาสตร์:  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์: ด้านความมั่นคงความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                     การป้องกันยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

7. ยุทธศาสตร์:  ด้านการบริหารจัดการที่ดี


เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์:  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าประสงค์: ประชาชน กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา

                 เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาการผลิต ต่อยอดทางการตลาด และกระจายสินค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์:  ด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์: พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมด้านกีฬา ศาสนา 

               วัฒนธรรมให้อยู่คู่ประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์:  ด้านการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์:  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดี ด้านสุขภาพ สุขาภิบาล 

      การป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์:  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เป้าประสงค์:  ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

      การคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์:  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์:  ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการ

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์:  ด้านความมั่นคงความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

              การป้องกันยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

เป้าประสงค์:  มุ่งเน้นพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ความมั่นคงปลอดภัย

       ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

          ยุทธศาสตร์:  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์:  องค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้หลักบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

      ประชาชน และสามารถให้บริหารสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์:  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด     :  การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้มีส่วนร่วม 

       และได้รับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์:  ด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด     :  เด็ก นักเรียน ได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

              :  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการให้กับประชาชนในพื้นที่

              :  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่

              :  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว สตรี และกลุ่มทางสังคมต่างๆ

ยุทธศาสตร์:  ด้านการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด     :  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว สตรี และกลุ่มทางสังคมต่างๆ 

              :  ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข สุขาภิบาลที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์:  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด     :  การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

                สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์:  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด     :  พื้นที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์:  ด้านความมั่นคงความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตัวชี้วัด     :  องค์กรมีความพร้อมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ยุทธศาสตร์:  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัด     :  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

                  บริหารติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มี

                  ประสิทธิภาพ


 ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์:  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ค่าเป้าหมาย:  จำนวนการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้มีส่วนร่วม 

       และร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์:  ด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย:  จำนวนเด็ก นักเรียน ได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดรับกับการ

       เปลี่ยนแปลงทางสังคม

    :  จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการให้กับประชาชนในพื้นที่

    :  จำนวนการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่

    :  สรุปผลการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว สตรี และกลุ่มทางสังคม

ยุทธศาสตร์:  ด้านการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่าเป้าหมาย:  สรุปผลส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว สตรี และกลุ่มทางสังคมต่างๆ 

             :  จำนวนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข สุขาภิบาลที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์:  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ค่าเป้าหมาย:  จำนวนการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

                สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์:  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย:  จำนวนพื้นที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

       และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์:  ด้านความมั่นคงความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค่าเป้าหมาย:  สรุปผลงานขององค์กรต่อการปฏิบัติงานร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทา

       สาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

          ยุทธศาสตร์:  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชน

และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์:  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

กลยุทธ์:  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        :  สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผู้ประกอบการ

        :  สร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน

ยุทธศาสตร์:  ด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์:  พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีคุณภาพ

        :  พัฒนาสุขภาพอนามัย  กีฬา และนันทนาการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

        :  ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

        :  ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมในชุมชนให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

        :  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวมีการทำกิจกรรมร่วมกัน

ยุทธศาสตร์:  ด้านการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์:        การสร้างสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 

        :        พัฒนาการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข

        :        พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้อง

        :        ส่งเสริม อสม.ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีมาตรการทางสังคมในการจัดการ

                 สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคได้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์:  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

กลยุทธ์:       ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้สะดวก ปลอดภัย ทุกพื้นที่

        :       พัฒนาระบบจราจรตามมาตรฐานขนส่งทางบก

        :       พัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน

        :       พัฒนาการใช้ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติผังเมือง และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์:  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์:       สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                สิ่งแวดล้อม

        :       คัดแยกขยะในสถานที่ท่องเที่ยว และวัดอย่างมีระบบ

        :       ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

        :       ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงามและสะอาดตามหลักภูมิสถาปัตย์

        :       พัฒนาบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม

        :       ดำเนินการป้องกันการทำลายต้นยาง และสวนสาธารณะ

 ยุทธศาสตร์: ด้านความมั่นคงความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

กลยุทธ์  :   การจัดระเบียบสังคม พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยคุกคาม

            :    สร้างความรัก สามัคคี และสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความสงบสุขของสังคม

            :    สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความเชื่อมั่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และการบริหาร

            :   รณรงค์ปลุกพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

             :  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

ยุทธศาสตร์:  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์  : ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

           : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชน

              อย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม

           :  ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์:  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

               :  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับประชาชน

               :  ส่งเสริมให้ชุมชนนำศักยภาพในชุมชนมาใช้ให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์:  ด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม

               :  ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

               :  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการให้กับประชาชนในพื้นที่

               :  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่

               :  ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว สตรี และกลุ่มทางสังคมต่างๆ

ยุทธศาสตร์ :  ด้านการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                :  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์:  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

                :  จัดบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุข และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 

ยุทธศาสตร์:  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

             :  อนุรักษ์ต้นยาง วัฒนธรรมประเพณี และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

             :  พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

ยุทธศาสตร์:  ด้านความมั่นคงความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

                :  จัดการให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            :  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยความเสมอภาคในสังคม

ยุทธศาสตร์:  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               :  จัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีระบบ
แชร์หน้านี้: