ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่... 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562ณ อบต. หรือเทศบาลใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ>>คุณสมบัติ-เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ-มีสัญชาติไทย-อยู่ในครอบคร... (14/06/62) ..อ่าน 22 ครั้ง
 
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
(14/06/62) ..อ่าน 14 ครั้ง
 
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน (14/06/62) ..อ่าน 42 ครั้ง
 
 
 
"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก"
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อในชุมชน "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง, รพ.สต.ยางเนิ้ง, ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง, โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (14/06/62) ..อ่าน 716 ครั้ง
 
"ประชาคมตำบล" เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประชาคมตำบล" เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  (13/06/62) ..อ่าน 725 ครั้ง
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (07/06/62) ..อ่าน 725 ครั้ง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (30/05/62) ..อ่าน 660 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/62) ..อ่าน 661 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/05/62) ..อ่าน 688 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (16/05/62) ..อ่าน 870 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (15/05/62) ..อ่าน 690 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ยุ้งเยอะ ท่อน้ำตัน (26/05/62)
  น้ำไม่ไหลก็ไม่เคยจะแจ้งล่วงหน้า (18/05/62)
  สอบถามเรื่องการทำรางระบายน้ำและถนนในซอยหนองฟาน (16/05/62)
  หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ (14/05/62)
  นุ่น (01/04/62)
  ถุงขยะซื้อยากชิบหายย (18/03/62)
  ถามให้หายสงสัยจ้า (11/03/62)
  สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23/02/62)
  ไฟกริ่งในหมู่บ้านรัตนาวิลล่า (05/02/62)
  สอบถามการทำถนน ซอยบ้านคุณอรสา (16/01/62)
  ขอความชัดเจนด้วยครับ (15/08/61)
  ช่วยตรวจสอบการทำงานของภารโรงหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กวาดใบไม้ถนนเส้น... (09/08/61)
  ขอตรวจสอบเสาลำโพงเสียงไร้สาย (25/06/61)
  เทศบาลจัดการให้ด้วย (25/04/61)
  เจ้าพวกนี้อยู่ในความดูแลของใคร🐶 (06/04/61)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
ถนนสายต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
หมวก(คาวบอยรีไซด์เคิ่ล)
ผู้ผลิต. คุณรจนา กิติวรรณ .
โรงงานเตาพระอาทิตย์
ผู้ผลิต. นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง.
ยาหม่องไพล
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ศิริพร วุ้นมะพร้าวน้ำหอม
ผู้ผลิต. ศิริพร เสาร์คำ (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com