ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน (12/07/62) ..อ่าน 2,343 ครั้ง
 
วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒
วารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง***อ่านวารสารคลิ๊กที่นี่  วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน  เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๖๒ (08/07/62) ..อ่าน 2,821 ครั้ง
 
ตารางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือน กรกฎาคม
(01/07/62) ..อ่าน 4,136 ครั้ง
 
 
 
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนในเขตเทศบาล  หน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และประกอบพิธีหล่อเ... (11/07/62) ..อ่าน 47 ครั้ง
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (05/07/62) ..อ่าน 54 ครั้ง
 
การประชุม วาระยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาฯ ความต้องการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (27/06/62) ..อ่าน 100 ครั้ง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (09/07/62) ..อ่าน 273 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (30/05/62) ..อ่าน 985 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/62) ..อ่าน 986 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/05/62) ..อ่าน 1,013 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (16/05/62) ..อ่าน 1,195 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  น้ำหมู่บ้านเป็นอะไรหรอค่ะ ปัญหาเรื่องน้ำน่าเบื่อมาก (07/07/62)
  กฎ กติกา มารยาท (01/07/62)
  ไม่ต้องมาซื้อบ้านอยู่ทีนี้นะบอกเลยน้ำจัญไรมาก (01/07/62)
  น้ำไม่ไหลอีกละโอ้ยยยหมู่บ้านอะไรเนี้ย (01/07/62)
  หญ้าข้างทางยาวมากแล้ว (26/06/62)
  ยุ้งเยอะ ท่อน้ำตัน (26/05/62)
  น้ำไม่ไหลก็ไม่เคยจะแจ้งล่วงหน้า (18/05/62)
  สอบถามเรื่องการทำรางระบายน้ำและถนนในซอยหนองฟาน (16/05/62)
  หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ (14/05/62)
  นุ่น (01/04/62)
  ถุงขยะซื้อยากชิบหายย (18/03/62)
  ถามให้หายสงสัยจ้า (11/03/62)
  สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23/02/62)
  ไฟกริ่งในหมู่บ้านรัตนาวิลล่า (05/02/62)
  สอบถามการทำถนน ซอยบ้านคุณอรสา (16/01/62)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
เวียงกุมกาม ข้อมูลทั่วไป เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด้านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง จากการสำรวจพบว่ามีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ตะโก้เผือก , ตะโก้แห้ว
ผู้ผลิต. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 4.
อนงค์โคมลอย
ผู้ผลิต. นางสาวอนงค์ จิตคำ.
เรือนทิพย์ รีสอร์ท
ผู้ผลิต. พ.ต.ท.โรจนศักดิ์ อินทร์บำรุง .
เฮือนสารภี
ผู้ผลิต. นางพิรานันท์ ชื่นดวง (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com