ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระมหากรุณาธิคุณสถิตในใจไทยตราบนิจนิรันดร์  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ... (13/10/62) ..อ่าน 278 ครั้ง
 
ประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(11/10/62) ..อ่าน 52 ครั้ง
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(11/10/62) ..อ่าน 52 ครั้ง
 
 
 
พระมหากรุณาธิคุณสถิตในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ สถาบันการ... (13/10/62) ..อ่าน 592 ครั้ง
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มรรคะวิถี สามัคคีบวร
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มรรคะวิถี สามัคคีบวร อำเภอสารภี ปีที่ ๒๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพ... (11/10/62) ..อ่าน 437 ครั้ง
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (07/10/62) ..อ่าน 349 ครั้ง
 
 
 
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (15/10/62) ..อ่าน 767 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้การคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (11/10/62) ..อ่าน 663 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน กันยายน 2562 (09/10/62) ..อ่าน 1,154 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศรายงานการจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (26/09/62) ..อ่าน 506 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มแผนฯ ครั้งที่ 1) (23/09/62) ..อ่าน 490 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ไฟกิ่งถนนพลังแสงแดด มีแต่เสาไม่มีหลอด (18/10/62)
  ไฟกิ่งในซอยไม่ติด [หลังเสาทรูหมู่3] (15/10/62)
  ถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (09/10/62)
  วิธีปฏิบัติกรณีหน่วยงานรัฐไม่แก้ไขข้อบกพร่องการให้บริการ (08/10/62)
  ถึง admin (08/10/62)
  การขายถุงขยะ (08/10/62)
  เผาไฟทุกวัน (26/09/62)
  เผาตามอำเภอใจ (16/09/62)
  เพื่อนบ้านซ้อมรถทั้งวันทั้งคืนไม่เว้นแม้กระทั้งวันอาทิตย์ (01/09/62)
  เวลาเปิดเพลงชาติไทย (26/08/62)
  ขอช่วยตัดต้นไม้ (14/08/62)
  ขอช่วยตัดต้นไม้ (14/08/62)
  ชี้แจง กรณีมีผู้ร้องเรียน เรื่อง การครอบครองที่สาธารณะ (13/08/62)
  กาดแลงยางเนิ้ง (11/08/62)
  รถเก็บขยะ (30/07/62)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
น้ำพริกตาแดง
บริษัทเอสประทีป เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต (ของตกแต่งบ้าน)
ผู้ผลิต. คุณสุรินทร์ เดอร์ซิงห์ (เจ้าของกิจการ).
ร้านบ้านกาแฟ
ผู้ผลิต. นายผดุงสิทธิ เกิดสมศรี (เจ้าของกิจการ).
วัดกู่เสือ


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com