ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
(29/04/62) ..อ่าน 471 ครั้ง
 
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี 2562
(01/04/62) ..อ่าน 1,658 ครั้ง
 
61 วันไม่เผา
(31/03/62) ..อ่าน 7,747 ครั้ง
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกผักไร้ดิน"
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน ตามโครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง... (22/05/62) ..อ่าน 372 ครั้ง
 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่หลายเส้นทาง ประกอบกับความหลากหลายของผู้พักอาศัย ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ สถานพยาบาล ทำให้การวางแผนรับมือกับสาธารณภัยในพื้นที่ เช่นอัคคีภัย หรืออุบัติภัยทางถนน จำเป็นต้องคำนึงถึงการส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสถานการณ์ การป... (21/05/62) ..อ่าน 373 ครั้ง
 
การสาธิตและส่งเสริม "การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตและส่งเสริม "การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่" ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร... (21/05/62) ..อ่าน 376 ครั้ง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (ชุดที่ 2) (22/05/62) ..อ่าน 15 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/05/62) ..อ่าน 14 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (16/05/62) ..อ่าน 196 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (15/05/62) ..อ่าน 16 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (01/05/62) ..อ่าน 303 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ยุ้งเยอะ ท่อน้ำตัน (26/05/62)
  น้ำไม่ไหลก็ไม่เคยจะแจ้งล่วงหน้า (18/05/62)
  สอบถามเรื่องการทำรางระบายน้ำและถนนในซอยหนองฟาน (16/05/62)
  หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ (14/05/62)
  นุ่น (01/04/62)
  ถุงขยะซื้อยากชิบหายย (18/03/62)
  ถามให้หายสงสัยจ้า (11/03/62)
  สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23/02/62)
  ไฟกริ่งในหมู่บ้านรัตนาวิลล่า (05/02/62)
  สอบถามการทำถนน ซอยบ้านคุณอรสา (16/01/62)
  ขอความชัดเจนด้วยครับ (15/08/61)
  ช่วยตรวจสอบการทำงานของภารโรงหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กวาดใบไม้ถนนเส้น... (09/08/61)
  ขอตรวจสอบเสาลำโพงเสียงไร้สาย (25/06/61)
  เทศบาลจัดการให้ด้วย (25/04/61)
  เจ้าพวกนี้อยู่ในความดูแลของใคร🐶 (06/04/61)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : (02/04/62)
 
ถนนสายประวัติศาสตร์มีชีวิต ประมาณปี พ.ศ. 1837 พญามังรายทรงสถาปนาเวียงกุมกามให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา แต่เนื่องจากเวียงกุมกามเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ จึงย้ายมาอยู่ที่เวียงเชียงใหม่ ซึ่งทำเลที่ตั้งเหมาะสมกว่าในอดีตการคมนาคมระหว่างเชียงใหม่เวียงกุมกาม เวียงหริภุญไชยและอาณาจักรอื่นๆ จะใช้แม่น้ำปิงเป็นหลัก ต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำปิงเปลี่ยนร่องน้ำจากเดิมไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเวียงกุมก...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
โรงงานเตาพระอาทิตย์
ผู้ผลิต. นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง.
ร้องยาวเซรามิค
ผู้ผลิต. นางแสงหล้า เครือสาร .
กาแฟสารภี
ผู้ผลิต. สถานที่ผลิต / จำหน่าย: ตรงข้ามกับธนาคารออมสินสาขาอำเภอสารภี สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวริศรา วงศ์เนตร (แวว) .
วัดต้นเหียว


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com