ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(20/09/62) ..อ่าน 520 ครั้ง
 
เทศบาลฯ ได้รับโล่รางวัล การแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดีเด่น จากสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2562
(17/09/62) ..อ่าน 739 ครั้ง
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(16/09/62) ..อ่าน 511 ครั้ง
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.หาดอาษา
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ (13/09/62) ..อ่าน 125 ครั้ง
 
มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง
ภาพกิจกรรมงาน "มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ (04/09/62) ..อ่าน 203 ครั้ง
 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จราจรให้ สภ.สารภี
นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร ให้แก่สถานีตำรวจภูธรสารภี  ตามโครงการ “ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสารภี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประ... (26/08/62) ..อ่าน 2,236 ครั้ง
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/62) ..อ่าน 595 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและรายการคำนวณ (10/09/62) ..อ่าน 514 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/09/62) ..อ่าน 2,141 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/08/62) ..อ่าน 2,847 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (01/08/62) ..อ่าน 2,805 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  เผาตามอำเภอใจ (16/09/62)
  เพื่อนบ้านซ้อมรถทั้งวันทั้งคืนไม่เว้นแม้กระทั้งวันอาทิตย์ (01/09/62)
  เวลาเปิดเพลงชาติไทย (26/08/62)
  ขอช่วยตัดต้นไม้ (14/08/62)
  ขอช่วยตัดต้นไม้ (14/08/62)
  ชี้แจง กรณีมีผู้ร้องเรียน เรื่อง การครอบครองที่สาธารณะ (13/08/62)
  กาดแลงยางเนิ้ง (11/08/62)
  รถเก็บขยะ (30/07/62)
  รถเก็บขยะ (23/07/62)
  น้ำหมู่บ้านเป็นอะไรหรอค่ะ ปัญหาเรื่องน้ำน่าเบื่อมาก (07/07/62)
  กฎ กติกา มารยาท (01/07/62)
  ไม่ต้องมาซื้อบ้านอยู่ทีนี้นะบอกเลยน้ำจัญไรมาก (01/07/62)
  น้ำไม่ไหลอีกละโอ้ยยยหมู่บ้านอะไรเนี้ย (01/07/62)
  หญ้าข้างทางยาวมากแล้ว (26/06/62)
  ยุ้งเยอะ ท่อน้ำตัน (26/05/62)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ศิริพร วุ้นมะพร้าวน้ำหอม
ผู้ผลิต. ศิริพร เสาร์คำ (เจ้าของกิจการ).
บ้านลาภสารภี (อาหารพื้นเมือง)
ผู้ผลิต. นายกรกฤช ใจเที่ยง.
วัดเวฬุวัน/ วัดปันเจียง
วัดแสนหลวง


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com