ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสถานการเงินการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้งจึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการคลัง เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน (17/09/64) ..อ่าน 6,727 ครั้ง
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(14/09/64) ..อ่าน 4,995 ครั้ง
 
รายการ "ฮัลโหล...เทศบาล" Seasons1 - EP12 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รายการ "ฮัลโหล...เทศบาล" Seasons1 - EP12 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่     สัมภาษณ์  นายมนูญ บูรพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ  อุปนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ  และประธานสันนิบาลเทศบาลจังหวัดเชีย... (14/09/64) ..อ่าน 7,501 ครั้ง
 
 
 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกเชิงรุก
นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีฯ  นางศุภกานต์ สุประการ ส.อบจ.อำเภอสารภี  เข้าร่วมมหกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกเชิงรุก” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่&nb... (15/09/64) ..อ่าน 164 ครั้ง
 
มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร ได้แก่ กรวยจราจร แผงกั้น และกระบองไฟ ฯลฯ  ให้แก่สถานีตำรวจภูธรสารภีและ อปพร.ตำบลยางเนิ้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในด้านงานจราจรและการปฏิบัติภารกิจพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและ อปพร. ขณะปฏิบัติ... (02/09/64) ..อ่าน 175 ครั้ง
 
กิจกรรมขุดล้างท่อระบายน้ำ ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินกิจกรรมขุดล้างท่อระบายน้ำ  ตามโครงการกิจกรรมขุดล้างท่อระบายน้ำ ประจำปี 2564 โดยประสาน ส.อบจ.ศุภกานต์ สุประการ  ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนรถดูดโคลนพร้อมเจ้าหน้าที่    โดยมีนายโช... (24/08/64) ..อ่าน 358 ครั้ง
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (03/09/64) ..อ่าน 698 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย2/4 หมู่ที่ 6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (03/09/64) ..อ่าน 703 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี (02/09/64) ..อ่าน 956 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลดอนแก้วโทร/โทรสาร 053-852113 ต่อ 115 www.donkaewsarapee.go.th (18/08/64) ..อ่าน 1,298 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 34/3 (บ้านนงนภัส นันติ) หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง (11/08/64) ..อ่าน 1,265 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ผู้มีความเสี่ยงสูง อยู่ช่วงระหว่างกักตัว14 วัน (13/09/64)
  ระบบเสียงตามสาย (09/09/64)
  ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลยางเนิ้งช่วยตัดต้นไม้ที่รุกล้ำเข้าไปในบ้านของบุคค... (03/09/64)
  แจ้งถนนชำรุด เป็นหลุมน้ำขัง หมู่ 1 บ้านกู่เสือ (31/08/64)
  ประกาศตามหาสุนัขหาย (21/07/64)
  รถดูโฮม เลี้ยวในที่ห้ามกลับรถ ตรง ซ.2 สันกับตองใต้ (19/07/64)
  ถนนคนเดิน (15/07/64)
  เรื่องการจัดเก็บขยะ (07/07/64)
  รับเลี้ยงเด็ก ฝากเลี้ยง แอบเปิดช่วงโควิด (21/05/64)
  เบื่อน้ำไม่ไหลจะอาบน้ำไปทำงานค่ะ คืออะไรตอบ? (21/05/64)
  พบเจอ รถ กลับรถในจุดห้ามกลับรถ (บ่อยครั้ง) (04/05/64)
  เปิดเพลงเสียงดังมั่วสุมไม่สนโควิค (15/04/64)
  วัดเผาขยะ/ใบไม้ ส่งกลิ่น/ควัน รบกวน (06/04/64)
  จากกระทู้ก่อนเสียงตามสายดังมั่งไม่ดังมั่ง (31/03/64)
  เสียงตามสายดังมั่งไม่ดังมั่งเสียงไม่ชัด (16/03/64)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
เรือนทิพย์ รีสอร์ท
ผู้ผลิต. พ.ต.ท.โรจนศักดิ์ อินทร์บำรุง .
เฮือนสารภี
ผู้ผลิต. นางพิรานันท์ ชื่นดวง (เจ้าของกิจการ).
กลุ่มรองเท้านินจา
ผู้ผลิต. นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ).
รองเท้าพื้นเมือง ร้านลานไทย
ผู้ผลิต. นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com