ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 แจ้งงดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง <30/07/64> อ่าน 59 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง งดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินยางเนิ้ง (2522_3032_Stop Waiking.pdf) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง 
  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 <27/07/64> อ่าน 59 ครั้ง

 
 ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <19/07/64> อ่าน 3,817 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประชาสัมพันธ์ รับโอนครู (2521_3016_Scan.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง 
 งด "กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง" <16/07/64> อ่าน 5,071 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ งด \"กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง\" (2519_3014_17-24.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย <09/07/64> อ่าน 6,208 ครั้ง


ตามที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย             พ.ศ. 2559 และให้บริการในการ เก็บ ขน และกำจัด ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติในอัตราขั้นต่ำเดือนละ 20 บาท (วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร) ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของขยะมูลฝอย และจะต้องดำเนินการชำระอัตราค่าธรรมเนียมเป็นประจำทุกเดือน ประกอบกับเทศบาลฯ  จะได้จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนที่ชำระค่าธรรมเนียมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  
 ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สำรวจปริมาณขยะจริงของ                       แต่ละครัวเรือนโดยคำนวนจากจำนวนภาชนะรองรับมูลฝอยที่เคยใช้ เช่น หนึ่งเดือนเคยใช้ถุงขยะจำนวน 3 ใบจะต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท เป็นต้น  โดยมีช่องทางการชำระอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้
 1. รับชำระอัตราค่าธรรมเนียมในวันมอบเบี้ยผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน(ช่วงต้นเดือน)
 2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมออกไปบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้านดังนี้      
      2.1  หมู่ 1 บ้านกู่เสือ และ หมู่ 1 2 4 8 ต.สารภี   นายนิพันธ์ ใจสม  เจ้าหน้าที่จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม 
                      โทรศัพท์ 089-6310656
      2.2  หมู่ 2 บ้านเวฬุวัน และหมู่ 3 บ้านแสนหลวง  นายประวิทย์  จิตรงาม   เจ้าหน้าที่จัดเก็บอัตรา 
                      ค่าธรรมเนียม  โทรศัพท์ 080-8601031
      2.3  หมู่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ และหมู่ 7 บ้านป่าแดด นายสมิง  นันตา  เจ้าหน้าที่จัดเก็บอัตรา
                      ค่าธรรมเนียม  โทรศัพท์ 086-9158016
      2.4  หมู่ 5 บ้านศรีโพธาราม และหมู่ 6 บ้านต้นเหียว นายหล่อติ แซ่ตู่กู่ เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บอัตรา
                      ค่าธรรมเนียม โทรศัพท์ 064- 4830896 
 3. กรณี มีงานบุญ งานมงคล อวมงคล ให้เจ้าของงานยื่นคำร้องเพื่อให้เทศบาล จัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบครั้งคราว 
              ซึ่งมีอัตราดังนี้
 จัดงาน ไม่เกิน  4 วัน      อัตราค่าธรรมเนียม  150  บาทต่อครั้ง
 จัดงาน 5 วัน – 8 วัน      อัตราค่าธรรมเนียม  300 บาทต่อครั้ง
 จัดงาน 9 วันขึ้นไป         คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท
 4. ครัวเรือนที่ยังไม่เคยชำระค่าธรรมเนียมหรือครัวเรือนใหม่ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมได้ที่กอง
              สาธารณสุข
 5. กรณี ใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืช ให้ยื่นคำร้องต่อเทศบาล และชำระอัตราค่าธรรมเนียม ลูกบาศก์เมตรละ                
              150 บาท 
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ท่านสามารถเข้ามาสอมถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร. 053 321420 ต่อ 108 , 084-378-6601


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย (2510_3005_Recycle.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com