ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 แบบตรวจประเมินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 <16/06/64> อ่าน 1,761 ครั้ง


แบบตรวจประเมินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19
แบบประเมิน
- สำหรับ ตลาดสด ตลาดค้าส่ง ตลาดนัด รถเร่ จังหวัดเชียงใหม่  

- สำหรับ สถานที่ออกกาลังกาย (ฟิตเนส) จังหวัดเชียงใหม่  

- สำหรับ สนามกีฬาในร่ม โรงยิม จังหวัดเชียงใหม่  

***เจ้าของ ผู้ประกอบการ สามารถตาวน์โหลด ปริ้น และทำการประเมินตนเอง แล้วเก็บเอกสารการประเมินตนเองนั้นไว้ ณ สถานประกอบการ 
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่สามารถเรียกตรวจได้ ในการลงตรวจสอบการจัดมาตรการควบคุมโรคในสถานประกอบการตามแบบประเมินนั้น

***เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค จะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเร็วๆ นี้..... 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดแบบประเมินด้านล่าง<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบประเมิน (ตลาดสด) (2487_2958_Market.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
แบบประเมิน (สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) (2487_2959_Fitness.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบประเมิน สนามกีฬาในร่ม โรงยิม (2487_2960_Gym.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 13 <16/06/64> อ่าน 1,678 ครั้ง


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 13 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012 ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ ประเมินตนเองตามมาตรฐานควบคุมโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอ
ยื่นผลการประเมินให้ อปท. ในพื้นที่


ดาวน์โหลดเอกสาร..
หนังสือส่งประกาศฉบับที่ 13 (2486_2956_13 - Copy.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ประกาศฉบับที่ 13 (2486_2957_p13 - Copy.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 แจ้งเปิดกิจกรรม "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" <15/06/64> อ่าน 1,683 ครั้ง


📣📣📣 ประกาศ...แจ้งเปิดกิจกรรม "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 63/2564
#เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
#ถนนคนเดินยางเนิ้ง 
 โครงการกิจกรรมผ่าทำหมันสุนัขและแมว <14/06/64> อ่าน 1,990 ครั้ง


📣📣ประชาสัมพันธ์
“โครงการกิจกรรมผ่าทำหมันสุนัขและแมว”
🔊ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้จัดทำโครงการกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว โดยไม่คิดมูลค่า เป็นการลดอัตราการเกิดและควบคุมประชากรสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอสารภี และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ 
     เพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดและควบคุมประชากรสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอสารภี จึงขอเชิญชวนประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าว มารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว โดยไม่คิดมูลค่า และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ประสงค์จะผ่าตัดทำหมัน งดน้ำและอาหารให้กับสัตว์ แมว ไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง ก่อนทำการผ่าตัด และแจ้งติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ทางมือถือหมายเลข ๐๖-๔๗๘๐-๓๑๙๖  ในเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : amp5010@dld.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ภดส.3) <08/06/64> อ่าน 2,534 ครั้ง


 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com