ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี <31/03/64> อ่าน 26,451 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
>ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (2441_2852_1.pdf) ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
>ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (2441_2853_2.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
>ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (2441_2854_3.pdf) ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
>ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (2441_2856_nayok.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
>ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (2441_2857_samachic1.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
>ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ (2441_2858_samachic2.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
>หนังสือยืนยันการไม่เสียภาษี ของผู้สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง สถผถ 4ทับ2 (2441_2859_novat1.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
>หนังสือยืนยันการไม่เสียภาษี ของผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สถผถ 4ทับ2 (2441_2860_novat2.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
>ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (2441_2866_pragad nayok.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
>ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (2441_2867_pragad sortor.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
>ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และนายกเทศมนตรี (2441_2868_Land.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
>การไฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อนุญาติให้ติดตั้งป้ายหาเสียงบนเสาไฟฟ้า (2441_2870_saofaifa.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สทัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (2441_2871_stpt4-4.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง 
 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 <24/02/64> อ่าน 554 ครั้ง

 
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง <19/02/64> อ่าน 7,321 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศชัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (2444_2869_19.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง 
 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <01/02/64> อ่าน 26,870 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2440_2848_24.pdf) ดาวน์โหลด 26 ครั้ง 
 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <01/02/64> อ่าน 26,593 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2439_2847_23.pdf) ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com