ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ตารางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือน มิถุนายน <01/06/62> อ่าน 1,725 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือน มิถุนายน (2080_2314_6.pdf) ดาวน์โหลด 35 ครั้ง 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ <29/05/62> อ่าน 3,834 ครั้ง

 
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดรายการเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <27/05/62> อ่าน 3,931 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการจัดรายการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลยางเนิ้งให้ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่และเพื่อให้การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ตอบแบบประเมิน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
 
 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <21/05/62> อ่าน 335 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (2087_2320_21.pdf) ดาวน์โหลด 42 ครั้ง 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ <29/04/62> อ่าน 4,104 ครั้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   | 12 |   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com