ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 <28/02/60> อ่าน 75 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม มาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องระวางโทษปรับ 200 บาท

2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 29 เมษายน 2560 หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 45 (4) แห่งพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่

3. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตามมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.ภาษีป้าย ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษี

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ยื่นแบบก่อนหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม งานพัฒนารายได้ กองคลัง โทร.053-321420 ต่อ 115


 
 
 รับชำระภาษีนอกสถานที่ <28/02/60> อ่าน 75 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ <17/02/60> อ่าน 74 ครั้ง


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ตามนโยบายของ นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ตามนโยบาย โดย นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (1702_1663_59.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 ขอเชิญเที่ยวงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ <10/01/60> อ่าน 74 ครั้ง

 
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน "สวดมนต์ข้ามปี" <26/12/59> อ่าน 80 ครั้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   | 14 |   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com