ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <31/10/59> อ่าน 20 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1710_1680_60.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) <31/10/59> อ่าน 17 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (1708_1678_61.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2559 <30/10/59> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเผยเเพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการรับ-จ่ายเงิน (1643_1600_fn001.PDF) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน (1643_1601_fn002.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน (1643_1602_fn003.PDF) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
(1643_1615_1643_1600_fn001.jpg) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 การรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 <21/10/59> อ่าน 15 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
การรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1711_1681_5.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง 
 ขอเชิญพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ <14/10/59> อ่าน 13 ครั้ง


ขอเชิญพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   | 14 |   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com