ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการจัดบริการสุขภาพประจำปีเชิงรุกให้แก่ประชาชน <28/01/57> อ่าน 52 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้ดำเนินการโครงการจัดบริการสุขภาพประจำปีเชิงรุกให้แก่ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ

วันที่ตรวจสุขภาพมีจำนวน ๒ วัน

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ คือ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๔ ตำบลยางเนิ้ง ณ วัดเวฬุวัน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ คือ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง และหมู่ ๑,๒,๔,๘         ตำบลสารภี  ณ วัดต้นเหียว


หมายเหตุ : งดน้ำงดอาหาร หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ <31/12/56> อ่าน 72 ครั้ง

 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 <23/12/56> อ่าน 72 ครั้ง
โดย.. สำนักปลัดเทศบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(1226_1229_mt03091_v60.PDF) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42) (1226_1230_file_b30e044baef0a1ee23b7cbd4653649f5.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(1226_1231_file_34d971cd812afb4462febf6418684d00.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
(1226_1232_file_636d8b6a9beccf3d7a2d0929ce8bdfb1.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
(1226_1233_file_b30e044baef0a1ee23b7cbd4653649f5.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
(1226_1234_file_f2d1141aadaffc5843f6086e33dea056.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง 
 ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงและรับการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล <19/12/56> อ่าน 72 ครั้ง


ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จะมีการชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบล อำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๕๗
ในการนี้ สำนักงานสาูธารณสุขอำเภอสารภี ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบิรหารและคณะอนุกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลทุกท่าน เข้ารับฟังการชี้เเจงและรับการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนฯ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 <01/11/56> อ่าน 74 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
     โดยให้ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2496 – 30 กันยายน 2497 และผู้พิการที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มีภูมิลำเนา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มายื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ที่งานพัฒนาชุมชน บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ให้เตรียมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบคำร้อง ดังนี้

หลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพเท่านั้น  จำนวน 1 ฉบับ

หลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ

กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพเท่านั้น  จำนวน 1 ฉบับ

*ผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้องลงลายมือชื่อ หรือลายหัวแม่มือข้างขวา รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
**กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และต้องแนบหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   | 25 |   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com