ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ <08/07/62> อ่าน 5,238 ครั้ง


วารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ตารางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือน กรกฎาคม <01/07/62> อ่าน 6,020 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือน กรกฎาคม (2101_2374_77.pdf) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง 
 ตารางพ่นหมอกควัน <01/07/62> อ่าน 5,683 ครั้ง


ตารางพ่นหมอกควัน ตามโครงการ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 
 กำหนดการแจกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม 2562 <27/06/62> อ่าน 6,540 ครั้ง

 
 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <14/06/62> อ่าน 4,067 ครั้ง


เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่... 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562
ณ อบต. หรือเทศบาลใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ
>>คุณสมบัติ
-เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ
-มีสัญชาติไทย
-อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวม เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
-ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในอุปการะของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
***หมายเหตุ : มีประกันสังคม , เป็นข้าราชการ , กำลังตั้งครรภ์ยังไม่เกิด สามารถลงทะเบียนได้
>>>โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
-แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน)
-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดา มารดา
-บัตรตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
-สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
-สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

   คลิ๊ก https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register#document

- คุณเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่?

   แบบทดสอบสิทธิ์ คลิ็ก https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   | 25 |   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com