ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) <27/05/56> อ่าน 166 ครั้ง


 

- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)_คลิ๊กที่นี่

- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ของเขตเลือกตั้งที่ 1_คลิ๊กที่นี่

- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ของเขตเลือกตั้งที่ 2_คลิ๊กที่นี่

 
 
 ประกาศ_เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ครั้งแรก <23/05/56> อ่าน 206 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ / อำเภอสารภีเรื่อง_การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ครั้งแรก (1153_1142_sarapee.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง 
 คู่มือประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง <10/04/56> อ่าน 197 ครั้ง


วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง_คู่มือประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง

 
 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง <01/04/56> อ่าน 198 ครั้ง


ขอเชิญชวนพีน้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง (ตำบลหนองผึ้งและตำบลสารภีบางส่วน) ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เข้าคูหารับบัตรสองใบ  บัตรเลือกนายก x ได้เบอร์เดียว  บัตรเลือกสมาชิกสภา x ได้ไม่เกินหกเบอร์  ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน.......

>>> หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งมีอะไรบ้าง

1.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ

2.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

3.ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก  ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

4.หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ  ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

 
 
 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง <27/03/56> อ่าน 158 ครั้งประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   | 29 |   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com