ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศ..วันหยุดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(โรงรับจำนำยางเนิ้ง) <28/12/63> อ่าน 9,999 ครั้ง


ประกาศ..วันหยุดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(โรงรับจำนำยางเนิ้ง) 
 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 <10/12/63> อ่าน 16 ครั้ง


งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือน  
จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (2424_2825_finance 11-63.pdf) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง 
 ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน "มหกรรมอาหาร ดนตรีในกาด" <08/12/63> อ่าน 19,669 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนเที่ยวชมงาน "มหกรรมอาหาร ดนตรีในกาด" เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ท่านจะได้พบกับการแสดงของวงดนตรียอดนิยมที่จะมาบรรเลงให้ความเพลิดเพลินพร้อมกับการจำหน่ายอาหารหลากหลายชนิด ทุกๆวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-20.00 น.  เริ่มวันพุธที่  9 ธันวาคม พ.ศ.2563  ประเดิมด้วยดนตรี "วงนกแล" ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <07/12/63> อ่าน 12,013 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2403_2810_63.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง 
 ประกาศ โรงรับจำนำยางเนิ้ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 <05/12/63> อ่าน 10,221 ครั้ง


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (โรงรับจำนำ)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     - สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (โรงรับจำนำ)
     - ซอยข้าง ธ.ออมสิน
     - โทร : 053-321305


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (2395_2789_Down.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com