ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <16/11/59> อ่าน 424 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1709_1679_59.pdf) ดาวน์โหลด 55 ครั้ง 
  เปิดให้บริการจุดรับซื้อข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง <08/11/59> อ่าน 413 ครั้ง


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เปิดให้บริการจุดรับซื้อข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และจัดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรง เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคายุติธรรม เป็นการแบ่งเบาภาระของชาวนา และแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในเบื้องต้น   โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นอีกช่องทาง ให้ชาวนานำผลผลิตข้าวมาขายแก่ผู้บริโภคในรูปแบบทั้งปลีกและส่ง  เป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพจากชาวนาโดยตรง    
  ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่สนใจสามารถเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง ได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,ตลาดสดยางเนิ้ง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวตำบลยางเนิ้ง) หรือ สั่งซื้อได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๑๔๒๐ ได้ในวันและเวลาราชการ

 
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <31/10/59> อ่าน 406 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1710_1680_60.pdf) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) <31/10/59> อ่าน 345 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (1708_1678_61.pdf) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง 
 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2559 <30/10/59> อ่าน 380 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเผยเเพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการรับ-จ่ายเงิน (1643_1600_fn001.PDF) ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน (1643_1601_fn002.pdf) ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน (1643_1602_fn003.PDF) ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
(1643_1615_1643_1600_fn001.jpg) ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   | 31 |   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com