ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศเเผนอัตรากำลัง 3 ปี <30/03/59> อ่าน 334 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเเผนอัตรากำลัง 3 ปี (1861_1874_1.pdf) ดาวน์โหลด 61 ครั้ง 
 การชำระภาษีประจำปี 2559 <29/02/59> อ่าน 363 ครั้ง


 

 

งานพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ขอเชิญท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ยื่นแบบและชำระภาษี ดังนี้

. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ เดือนมกราคม
๒๕๕๙ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม  มาตรา ๔๖ 
แห่ง 
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องระวางโทษปรับ  ๒๐๐ บาท        ๒. ภาษีบำรุงท้องที่   กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม 
๒๕๕๙ ถึง เดือนเมษายน  ๒๕๕๙ .  ภาษีป้าย     กำหนดยื่นแบบแสดงรายการป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มีนาคม  ๒๕๕๙  หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม  มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ภาษีป้าย
ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  ๑๐  ของจำนวนเงินภาษี

 
 ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 <28/01/59> อ่าน 361 ครั้ง


งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2559 ดังนี้ 
 กำหนดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <15/01/59> อ่าน 376 ครั้ง


การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ" <24/12/58> อ่าน 380 ครั้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   | 35 |   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com