ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2554 <03/04/54>


วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2554

***ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารได้ที่นี่

http://www.mediafire.com/?i9wtmvnj699ne2p

ให้ท่าน Copy ลิ้งค์นี้ไปวางไว้ที่ Address bar แล้วกด Enther
 
 ประมูลสินค้าหลุดจำนำวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 <02/04/54>


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมชมและประมูลทรัพยืที่หลุดจำนำราคาถูกได้ในวันและเวลาดังกล่าว
***หากท่านมีข้อสงสัยหรือทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของสถานธนานุบาลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.-16.00 น. หรือหมายเลขโทรศัพย์ 053-321305

*****อัตราดอกเบี้ยรับจำนำสถานธนานุบาล*****
เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 บาท ต่อเดือน
เงินต้นที่เกิน 5,001-30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน
เงินต้นที่เกิน 30,001-50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน 
 18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย" <14/03/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นแห่งแรก ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นทางคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เห็นความสำคัญดังกล่าวได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภายในงานวันท้องถิ่นไทย จะได้สัมผัสกับกิจกรรมมากมายโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ กิจกรรมหน้าลานสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
- พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
- จัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันภัยเบื้องต้น กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ที่ ปลอดภัยพร้อมจำหน่ายหมวกนิรภัย
- ปรึกษาปัญหากฎหมาย
- จำหน่ายผักปลอดสารพิษ
- ตรวจวัดสายตา โดยร้านพรพิงค์การแว่น
- นิทรรศการให้ความรู้ การจดทะเบียนพาณิชย์ ให้บริการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
- การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
- ให้บริการตรวจสุขภาพ
- ให้บริการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- นิทรรศการความรู้และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างควบคุมอาคาร
- ให้บริการยื่นแบบก่อสร้าง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ควบคุมอาคาร
ส่วนที่ ๒ ภายในงานยังมีการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด ร่วมสร้าง สังคมคุณภาพ ร่วมเสวนาสรุปปัญหา ความต้องการ นำเสนอประเด็นการพัฒนาและโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒
สำหรับงานวันท้องถิ่นไทย จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ๐-๕๓๓๒-๑๔๒๐ 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ <28/02/54>
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ (818_841_PraGad.pdf) 
 ประมูลสินค้าหลุดจำนำ <31/01/54>


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมชมและประมูลทรัพยืที่หลุดจำนำราคาถูกได้ในวันและเวลาดังกล่าว
***หากท่านมีข้อสงสัยหรือทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของสถานธนานุบาลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.-16.00 น. หรือหมายเลขโทรศัพย์ 053-321305

*****อัตราดอกเบี้ยรับจำนำสถานธนานุบาล*****
เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 บาท ต่อเดือน
เงินต้นที่เกิน 5,001-30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน
เงินต้นที่เกิน 30,001-50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   | 35 |   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com