ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔ <24/11/54> อ่าน 64 ครั้ง


ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔  มีกำหนด  ๓๐  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๘     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔


                                          (นายเอกศิษฐ์  เชาว์ธำรงวรรธน์)
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 งานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ <01/11/54> อ่าน 80 ครั้ง


กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔  

วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

ตั้งแต่เวลา  ู๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
- การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี  โดยคณะสงฆ์อำเภอ สารภี

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
                                - การประกวดโคมลอย (ว่าวควัน)
                                - การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

วันเสาร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
เวลา  ๑๖.๐๐ น. - กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง
                                - การแข่งขันว่าวไฟลอดบ่วง
เวลา  ๑๙.๐๙ น. - พิธีเปิดงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง  ประจำปี ๒๕๕๔ 
                                   บนเวที ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
                                - การแสดงดนตรี
เวลา  ๒๐.๐๐ น. - การประกวดชายงาม (เพาะกาย)
                                - การแสดงดนตรี
                                - ประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัลการประกวดเพาะกายชายงาม
เวลา  ๒๓.๐๐ น. - เสร็จสิ้นการจัดงาน
 
 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 <25/10/54> อ่าน 83 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.2 ประจำปี 2555 (918_950_nok.xls) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.5 ประจำปี 2555 (918_951_nan.xls) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๔ <25/10/54> อ่าน 89 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 (917_947_nan.xls) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปี 2554 <25/10/54> อ่าน 88 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.3 (916_945_nok.xls) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.6 (916_946_nan.xls) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   | 36 |   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com