ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ <01/08/54> อ่าน 22 ครั้ง


ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ (873_888_ประกาศประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 8 ส.ค.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <09/06/54> อ่าน 14 ครั้ง


เรื่องการเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ (853_866_Report.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร <01/06/54> อ่าน 14 ครั้ง


การเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติถึงปีละหนึ่งล้านล้านบาทดังนั้น การเลือกผู้แทนที่เป็น “คนดี”มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้เข้าไปทำงานทางการเมืองเราจะทำให้สามารถใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

ที่มาของ ส.ส.
ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่

ส.ส. แบบแบ่งเขต
มีจำนวน 375 คน คือ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 375 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส.

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
มีจำนวน 125 คน คือ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เพียงบัญชีเดียว เรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 125 รายชื่อ รายชื่อใครจะอยู่ลำดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะดำเนินการ การเลือกตั้งแบบนี้ถือประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หมายถึงทั้งประเทศ จะมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อชุดเดียวกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ได้แก่ ผู้ที่ได้แปลงสัญชาติไทยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2549
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งคือบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2536
3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 5 เมษายน 2554 จนถึงวันเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
3.ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4.วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

กำหนดเวลา
1.วันเลือกตั้งทั่วไปคือวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
2.วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของเขตเลือกตั้งและวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดคือวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554
3.วันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดคือวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554
4.ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ยื่นได้ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วันยื่นคำขอภายใน 5 วัน )ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554
5.วันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554
6.วันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแจ้งเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(รอบแรก)คือวันที่ 26 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2554
7.วันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแจ้งเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(รอบสอง)คือวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2554

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควรจะเสียสิทธิ ดังนี้

1.สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
2.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
3.สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาก็ต่อเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

1.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
2.ยื่นบัตรประชาชน ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตร 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ถ้าเป็นการเลือกตั้งซ่อมจะมีเฉพาะบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตใบเดียว)
4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย

- บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว
- บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองเพียงหมายเลขเดียว
หากไม่ต้องการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่ลงคะแนน
หย่อนบัตรด้วยตนเอง เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบ บัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2554-2556) <01/06/54> อ่าน 14 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พ.ศ.2554-2556 (หน้า1-61) (848_855_panpatasampee 1-61.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พ.ศ.2554-2556 (หน้า62-122) (848_856_panpatasampee 62-122.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554(หน้า 1-84) (848_857_tessabanyat 1-84.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554(หน้า 85-169)) (848_858_tessabanyat 85-169.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พ.ศ.2553 (848_859_report53.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2554 <03/04/54> อ่าน 13 ครั้ง


วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2554

***ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารได้ที่นี่

http://www.mediafire.com/?i9wtmvnj699ne2p

ให้ท่าน Copy ลิ้งค์นี้ไปวางไว้ที่ Address bar แล้วกด Enther

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   | 36 |   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com