ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง <13/11/53> อ่าน 63 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับสมัครผู้ที่จะเข้าประกวดนางนพมาศจำแลง ในงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี 2553 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามวันและเวลาราชการ โทร.053-321420 ต่อ 103

(ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ท้ายข่าวนี้)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ใบสมัครและรายละเอียดการประกวดนางนพมาศจำแลง (775_823_pp.doc) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 <09/11/53> อ่าน 63 ครั้ง


ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓
…………………….

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓นายเอกศิษฐ์ เชาว์ธำรงวรรธน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ (776_828_pp.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง 
 ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 <30/09/53> อ่าน 65 ครั้ง


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ได้ที่หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.....

 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2553 <24/09/53> อ่าน 70 ครั้ง


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการธรรมะสัญจรขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และมุ่งเน้นสนับสนุนพุทธศาสนิกชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรำรึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน

***หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนุ่งขาว ห่มขาว 
 ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 <26/08/53> อ่าน 64 ครั้ง


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 ได้ที่หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.....
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   | 41 |   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com