ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๕๘ <20/11/58> อ่าน 717 ครั้ง

 
 “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” <22/10/58> อ่าน 716 ครั้ง


กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็­จพระเจ้าอยู่หัว “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้งปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๖๙ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ <03/10/58> อ่าน 724 ครั้ง


วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้งปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๖๙ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘

 
 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <02/10/58> อ่าน 697 ครั้ง


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดเป็นเงินจำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนผ่านไปยังแม่ของเด็กซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน  ที่มีคุณสมบัติดังนี้

•เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
•พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
•มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000.-บาท ต่อเดือน
•ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสถานที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล
•ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับได้ที่ที่ลงทะเบียน)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหน้า 1
5. สำเนาสูติบัตรแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือรับได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน

*ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
** กรณีแม่เป็นต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้พ่อสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนได้
 
 ขอเชิญร่วมนิทรรศการเทศกาลต้นไม่ใหญ่เมืองเชียงใหม่ <17/09/58> อ่าน 700 ครั้ง


ขอเชิญร่วมนิทรรศการเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และลานกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง หน้าที่ว่าการอำเภอสารภีดาวน์โหลดเอกสาร..
(1446_1354_up1.php) ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com