ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ข่าวสภาเทศบาลฯ <11/08/52> อ่าน 49 ครั้ง


เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันศุกร์นี้
(ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 และ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ใต้ข่าวนี้ค่ะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำลยางเนิ้ง ครั้งแรก(2552) (566_636_reprot.doc) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (566_637_mis_ting0809.doc) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานถนนคนเดินยางเนิ้ง <29/07/52> อ่าน 51 ครั้ง


ผู้ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในงานถนนคนเดินยางเนิ้ง สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้ใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือไปที่ หน้าแบบคำร้องต่างๆ (http://www.theyang.go.th/newsletter.php) กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบแบบแจ้งความจำนง ส่งได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2552 หรือมาติดต่อขอรับแบบแจ้งความจำนงได้โดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตั้งกระทู้ถาม หรือ โทร..0 5332 1420 ต่อ 110 ค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานถนนคนเดินยางเนิ้ง (560_632_tanon.gif) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุด <27/07/52> อ่าน 51 ครั้ง


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที 1 สิงหาคม นี้ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชม และประมูลทรัพย์หลุดจำนำตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ 
 การประชุมหารือ และเลือกประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <23/07/52> อ่าน 50 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดการประชุมกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อหารือ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมทั้งเลือกประธานกลุ่ม โดยมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านจาก 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมการประชุมในบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมมีมติเลือกนางสุมิตรา วงค์คำฟูเจริญ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี 2552 <20/07/52> อ่าน 46 ครั้ง


ตามที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อรับเงินสนับสนุนในการดำเนินชีวิตและช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 นั้น
บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลจึงได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลดใต้ข่าวนี้ค่ะ


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 (552_630_toon.doc) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com