ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส <10/07/52> อ่าน 46 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 7 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท ดังนี้
1. นายทองดี ไชยกัณทา ราษฎรหมู่ที่ 1
2. นายทองอินทร์ บุญสูง ราษฎรหมู่ที่ 3
3. นางราตรี ฟองคำ ราษฎรหมู่ที่ 6
4. นางสุนี สีสัน ราษฎรหมู่ที่ 6
5. นางหมั้น สมบูรณ์พงค์ ราษฎรหมู่ที่ 6
6. นางฟองจันทร์ ต้นสัสดี ราษฎรหมู่ที่ 6
7. นางเสาวนีย์ หวลทรง ราษฎรหมู่ที่ 6
 
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ <02/07/52> อ่าน 47 ครั้ง


อำเภอสารภี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.30 น. โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,นายกและปลัด อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอสารภีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 รายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว <01/07/52> อ่าน 47 ครั้ง


งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศ (ผู้ไม่มีใบอนุญาตทำงาน) ไม่รวมถึงบุตรที่ติดตาม ทั้งที่เคยจดทะเบียน (มี ท.ร.38/1 แต่สิ้นผลการอยู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) และไม่เคยจดทะเบียน(ไม่มี ท.ร.38/1) โดยให้นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพาคนต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อทำทะเบียนประวัติ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สำหรับสถานที่รับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้ไปจดทะเบียนประวัติได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ที่ว่าการอำเภอสารภี) โดยให้นายจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายพาคนต่างด้าวฯมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ตามแบบ ท.ต.1 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานที่นายจ้างต้องนำมาด้วยคือ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างพร้อมตัวจริง 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมตัวจริง 1 ชุด และรูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ค่าธรรมเนียมรวม 80 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ที่ว่าการอำเภอสารภี) โทรศัพท์ 0-5332-2053. 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) <25/06/52> อ่าน 48 ครั้งด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยเข้าดำเนินโครงการ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในการนี้เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางเนิ้งนำเครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์) ที่ชำรุดเข้ารับบริการซ่อมแซมตามโครงการฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ประมูลทรัพย์หลุด <24/06/52> อ่าน 58 ครั้ง


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที 4 กรกฎาคม นี้ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชม และประมูลทรัพย์หลุดจำนำตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   | 48 |   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com