ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <09/06/52> อ่าน 24 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 โดยในงานได้มี อสม.จำนวน 8 หมู่บ้าน โรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน 8 โรงเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน เพื่อรับมอบทรายอะเบท และในงานยังมอบเงินอุดหนุนให้แก่สถานีอนามัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 130,000.-บาท พร้อมกันนั้นยังได้มีการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลด้วย 
 ร่วมพัฒนายางเนิ้ง <05/06/52> อ่าน 23 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกพัฒนาพื้นที่โดยการตัดหญ้า ทั้ง 8 หมู่บ้าน และตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไปจะมีการพัฒนาครั้งใหญ่ โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาล และทหารจากค่ายกาวิละร่วมกันพัฒนาในหมู่บ้าน ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางรายการเสียงตามสายเทศบาลฯและwebsite ต่อไป(ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ตามกิจกรรมนี้ได้ท้ายข่าวค่ะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการดำเนินงานพัฒนาและรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (517_622_pantana.doc) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง 
 ประมวลภาพประชาคมหมู่บ้านและการประชาคมเมือง ประจำปี 2552 <05/06/52> อ่าน 23 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดการประชาคมหมู่บ้าน และการประชาคมเมือง เพื่อเป็นการประชุมหารือ และข้อรุปโครงการต่างๆที่จะดำเนินงานในปี 2552

 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม2552 <05/06/52> อ่าน 24 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ทำประชาคมผู้ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนที่ขอยืนจำนวน 22 ราย และได้จ่ายเบี้ยยังชีพหลังจากได้ประชุมเสร็จ 
 ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ <05/06/52> อ่าน 23 ครั้ง


นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี นายบุญ สิงหราช หมู่ที่ 5 ที่เสียชีวิต
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   | 48 |   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com