ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <23/06/52> อ่าน 71 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองการศึกษาได้การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในการจัดการประชุมสภาเด็กครั้งนี้เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างข่าวนี้เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการสภาเด็กฯเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ และน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กฯเทศบาลตำบลยางเนิ้ง น้องๆสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเด็กฯได้ข้างล่างข่าว แล้วส่งไฟล์มาที่ info@theyang.go.th นี้ได้เลยค่ะ ในการประชุมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าร่วมการประชุมของสภาเด็กฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทรศัพท์ 053-321420 ต่อ 107 ค่ะ 
 ประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส <23/06/52> อ่าน 78 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีการประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีประธานการประชุม
2. นางสุพรรณ แสวงรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
3. นายวรภพ มุ่งดี นิติกรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กรรมกร
4. นายอนุสรณ์ ยั่งยืน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง กรรมการ
5. นายบุญช่วย อูปขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง กรรมการ
6. นายบุญเลิศ ถาผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง กรรมการ
7. นายสุพจน์ หมวกคำ หัวหน้างานพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ

โดยได้มีการพิจารณาการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยสาเหตุสุดวิสัยอื่นๆ สามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท รวม 7 ครอบครัว ประกอบไปด้วย

1 นายทองอินทร์ บุญสูง 138 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง
2 นางราตรี ฟองคำ 143 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
3 นางสุนี สีสัน 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
4 นางหมั้น สมบูรณ์พงค์ 139 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
5 นางฟองจันทร์ ต้นสัสดี 171 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
6 นางเสาวนีย์ หวลทรง 164 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
7 นายทองดี ไชยกัณทา 133 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง 
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก <18/06/52> อ่าน 79 ครั้ง


โรงเรียนวัดศรีโพธารามร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต 4 ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีรายละเอียด ดังนี้
เวลา 08.00-12.00 น.
- พิธีเปิด
- แนะนำโครงการ/กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
- สนทนาและซักถามข้อสงสัยพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมสมองกับการเรียนรู้และการบริหารสมอง
เวลา 13.00-16.00 น.
- กิจกรรมตามฐาน 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 สนุกกับงานประดิษฐ์
- ฐานที่ 2 การทำขมไทย
- ฐานที่ 3 สร้างสายใยรักษ์ในภาษา
- ฐานที่ 4 สืบสานคุณค่า งานปั้น
- กิจกรรมประเมินผล
- มอบเกียรติบัตร
- พิธีปิด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทร..053-321-420 ต่อ 107 
 ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 <15/06/52> อ่าน 79 ครั้ง


ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับมอบหมายให้ดูแล บริหารจัดการ และอำนวยการ ในเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนัดหมายการรับเบี้ยยังชีพในอีกทางหนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางการประชุม และมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงประจำเดือนมิถุนายน 2552 ได้ท้ายข่าวนี้ค่ะ


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 (527_624_meeting062009.xls) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง 
 ประชุมหารือ <12/06/52> อ่าน 74 ครั้ง


บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดประชุมการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนถนนคนเดิน เพื่อวางแผนเบื้องต้นในการดำเนินงานตลาดนัดชุมชนพอเพียง ถนนคนเดินที่ยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในที่ประชุม
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   | 49 |   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com