ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือศพตามประเพณี <20/01/52> อ่าน 1 ครั้ง


นางสุพรรณ แสวงรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายสุพจน์ หมวกคำ หัวหน้างานพัฒนาชุมชน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือศพตามประเพณี จำนวน 2,000.-บาท ให้กับนางอำพรรณ วิทสิงห์ ญาติของนางขันแก้ว ไชยสุรินทร์ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกู่เสือ ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 งานพัฒนาชุมชน <20/01/52> อ่าน 1 ครั้ง


นางสุพรรณ แสวงรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายสุพจน์ หมวกคำ หัวหน้างานพัฒนาชุมชน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือการจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่เสียชีวิต ให้กับนายจรัส สุขดี ญาติของนางดี อูปขาว ผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิต หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ชุมชนบ้านลุ่มร้องยาว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 ลด ละ เลิกอบายมุข <04/12/51> อ่าน 1 ครั้ง


ด้วย วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการลด ละ เลิก
อบายมุข น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันดังกล่าว จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการและสถานบันเทิงทุกประ
บันเทิงทุกประเภทในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งงดจำหน่ายจ่ายแจกสุรา
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หรือหยุดกิจการในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551
จำนวน 1 วัน

โดย.. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา <07/12/49> อ่าน 1 ครั้ง


“ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรอันเปี่ยมด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญ โดยประการต่างๆ ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

คนไทยร่วมกันตั้งชาติ ตั้งประเทศจนเป็นปึกแผ่นและเจริญมั่นคง ซึ่งต่อกันมาช้านาน แม้บางสมัยบ้านเมืองจะได้เกิดเหตุคับขัน เดือดร้อน แต่เราก็ร่วมกันปฏิบัติแก้ไขด้วยสติปัญญาอันฉลาด สามารถ ด้วยคุณธรรม ความดี และด้วยความสามัคคีปรองดอง ทำให้เรามีอิสรภาพและความสุข ความเจริญทุกอย่าง อายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ข้อนี้ควรเป็นสิ่งเตือนใจเราทั้งหลายผู้ร่วมอยู่ในชาติ ในประเทศนี้ให้มีสมานฉันท์ อันมาหาเหตุผลความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดอคติและสร้างเสริมความเมตตา สามัคคีในกันและกันจะได้สามารถร่วมกำลังกันสร้างสรรค์ จรรโลงประเทศชาติของเราให้มั่นคงเข้มแข็ง เป็นแผ่นดินที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาอาชีพพร้อมกัน ร่วมกัน ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และบันดาลให้ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล จงทุกประการ” 
 พระราชกฤษฎีกา <01/08/49> อ่าน 1 ครั้ง


(ฉบับเต็ม) พ.ร.ฎ.แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป มีผลบังคับใช้วันที่ 25 สิงหาคม และกำหนดวันเลือกตั้ง 15 ตุลาคม

พระราชกฤษฎีกา
แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549
-----------------------------------

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2549
เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 กำหนดให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549

ต่อมา มีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการดำเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 9/2549 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 เป็นการเลือกตั้งที่ทำให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 มาตรา 3 มาตร 104 วรรคสาม และมาตรา 144

และเมื่อกำหนดเวลาที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 ได้ล่วงพ้นหกสิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 วรรคสองไปแล้ว จึงให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 วรรคสอง ต่อไป

บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ได้หารือพรรคการเมืองแล้วจึงเสนอให้วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2549 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งมีเวลาเพียงพอในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างทัดเทียมกัน และให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ สมควรตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทั่วกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 116 มาตรา 221 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฏีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2549

มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   | 50 |   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com