ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก <18/06/52> อ่าน 117 ครั้ง


โรงเรียนวัดศรีโพธารามร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต 4 ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีรายละเอียด ดังนี้
เวลา 08.00-12.00 น.
- พิธีเปิด
- แนะนำโครงการ/กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
- สนทนาและซักถามข้อสงสัยพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมสมองกับการเรียนรู้และการบริหารสมอง
เวลา 13.00-16.00 น.
- กิจกรรมตามฐาน 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 สนุกกับงานประดิษฐ์
- ฐานที่ 2 การทำขมไทย
- ฐานที่ 3 สร้างสายใยรักษ์ในภาษา
- ฐานที่ 4 สืบสานคุณค่า งานปั้น
- กิจกรรมประเมินผล
- มอบเกียรติบัตร
- พิธีปิด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทร..053-321-420 ต่อ 107 
 ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 <15/06/52> อ่าน 117 ครั้ง


ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับมอบหมายให้ดูแล บริหารจัดการ และอำนวยการ ในเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนัดหมายการรับเบี้ยยังชีพในอีกทางหนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางการประชุม และมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงประจำเดือนมิถุนายน 2552 ได้ท้ายข่าวนี้ค่ะ


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 (527_624_meeting062009.xls) ดาวน์โหลด 20 ครั้ง 
 ประชุมหารือ <12/06/52> อ่าน 107 ครั้ง


บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดประชุมการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนถนนคนเดิน เพื่อวางแผนเบื้องต้นในการดำเนินงานตลาดนัดชุมชนพอเพียง ถนนคนเดินที่ยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในที่ประชุม 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <09/06/52> อ่าน 92 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 โดยในงานได้มี อสม.จำนวน 8 หมู่บ้าน โรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน 8 โรงเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน เพื่อรับมอบทรายอะเบท และในงานยังมอบเงินอุดหนุนให้แก่สถานีอนามัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 130,000.-บาท พร้อมกันนั้นยังได้มีการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลด้วย 
 ร่วมพัฒนายางเนิ้ง <05/06/52> อ่าน 90 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกพัฒนาพื้นที่โดยการตัดหญ้า ทั้ง 8 หมู่บ้าน และตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไปจะมีการพัฒนาครั้งใหญ่ โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาล และทหารจากค่ายกาวิละร่วมกันพัฒนาในหมู่บ้าน ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางรายการเสียงตามสายเทศบาลฯและwebsite ต่อไป(ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ตามกิจกรรมนี้ได้ท้ายข่าวค่ะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการดำเนินงานพัฒนาและรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (517_622_pantana.doc) ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   | 51 |   52   53   54   55   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com