ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีรับมอบเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ <25/05/52> อ่าน 68 ครั้ง


ด้วยอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องบดย่อยใบไม้เอนกประสงค์ ให้แก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ตำบล โดยกลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านศรีล้านนา-มงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้งได้เข้ารับเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ในครั้งนี้ด้วย การนี้อำเภอสารภีได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในเช้าวันที่ 26 พ.ค.2552 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 
 กิจกรรม “หยุดทำร้ายประเทศไทย” <07/05/52> อ่าน 71 ครั้ง


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2552 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรม “หยุดทำร้ายประเทศไทย” ร่วมชุมนุมโดยสงบ สันติ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ทุกคนถือธงชาติ เพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีสีเดียวกัน คือ สีธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 คำแถลงนโยบายโดยนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง <30/04/52> อ่าน 72 ครั้ง


สภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดการประชุมสภาเทศบาลเพื่อฟังการแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลจากนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยการเปิดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมฟังคำแถลงนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีจำนวนมาก ทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภาในครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนูญ บูรณพัฒนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งในคราวนี้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร..
คำแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (491_616_concept.doc) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง 
 กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <28/04/52> อ่าน 69 ครั้ง


สภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ตามประกาศและระเบียบวาระที่แนบท้ายเอกสารนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (490_613_SP001.doc) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2552และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 (490_614_SP002.doc) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 (490_615_Sp003.doc) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 เปิดประชุมสภาเทศบาล <27/04/52> อ่าน 66 ครั้ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อเลือกประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมอบหมายให้ นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลฯ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. นายเอกศิษฐ์ เชาว์ธำรงวรรธน์ เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
2. นางโสภา สารพฤกษ์ เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
และในระเบียบวาระอื่นๆ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้มีมติ เห็นชอบให้ นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาล เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 เป็นต้นไป.
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   | 51 |   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com