ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้านอกเขตจังหวัด <20/02/57> อ่าน 693 ครั้ง


คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ถนนคัดคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(ส.ว.) <12/02/57> อ่าน 694 ครั้ง


ผู้ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจะต้องทำอย่างไร? 

          ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
(เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน
นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้
แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๘
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด1.     
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42 )และหนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ส.ว.42/ข.) - ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
หรือ Download จากหมวด "แบบฟอร์ม"2.     
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หมายเหตุ       สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้โดยใช้คำแบบส.ว.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี
ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90
วันวิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด 

         ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3
ทาง คือ 1.      ยื่นด้วยตนเอง2.      ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน3.      ส่งทางไปรษณีย์
(ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)
 หมายเหตุ กรณีส่งทางไปรษณีย์
จะต้องเตรียมซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์ส่งไปพร้อมกันกับเอกสารคำขอด้วย ระยะเวลาในการลงทะเบียน 

ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการลงทะเบียน1.      ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ
ไว้แล้วสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันที
 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่2.      ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วฯ
หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก่อน3.      การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ใช้ได้กับการเลือกตั้ง
ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น
 ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน4.      การลงทะเบียนฯ
จะมีผลผูกพันไปตลอด
จนกว่าผู้มีสิทธิฯ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(1249_1246_FUTURE.pdf) ดาวน์โหลด 84 ครั้ง 
 รายงานประจำปี ๒๕๕๖ (Annual Report 2013) <01/02/57> อ่าน 701 ครั้ง


อ่านรายงานประจำปี คลิ๊กที่นี่ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ แก่ประชาชนชาวไทย <29/01/57> อ่าน 755 ครั้ง


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ แก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทรงพิมพ์ข้อความ "ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year 2014"
ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้ม ทรงผูกเนกไทสีเขียวอ่อน มีลวดลายเข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ฉลองพระบาทสีดำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระเก้าอี้สีขาว หน้าพระแกล หรือหน้าต่าง ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีเหลือง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวา
ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้าย มีผอบทองประดับ ด้านล่างของผอบทอง มีตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า "ส.ค.ส.2557" และตัวอักษรสีส้ม ข้อความว่า "สวัสดีปีใหม่"
ด้านขวา ใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีฟ้า ว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวเข้ม ว่า "HAPPY NEW YEAR 2014"
ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีเขียวเข้ม มุมล่างขวามีข้อความ "ก.ส.9 ปรุง 060931 ธ.ค.56 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvannachad publishing, D Bromaputra. Publisher"
กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม 
 โครงการจัดบริการสุขภาพประจำปีเชิงรุกให้แก่ประชาชน <28/01/57> อ่าน 773 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้ดำเนินการโครงการจัดบริการสุขภาพประจำปีเชิงรุกให้แก่ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ

วันที่ตรวจสุขภาพมีจำนวน ๒ วัน

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ คือ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๔ ตำบลยางเนิ้ง ณ วัดเวฬุวัน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ คือ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง และหมู่ ๑,๒,๔,๘         ตำบลสารภี  ณ วัดต้นเหียว


หมายเหตุ : งดน้ำงดอาหาร หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   | 51 |   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com