ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เชิญเที่ยวงาน"สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๖ <01/10/56> อ่าน 1,330 ครั้ง


เชิญเที่ยวงาน"สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บรืเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเวทีหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ประกาศ_เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ <01/08/56> อ่าน 1,323 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ / เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ (1185_1188_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ (1185_1189_rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
หนังสือเรียกประชุมสภา, หนังสือส่ง, หนังสือเชิญ (1185_1190_song.pdf) ดาวน์โหลด 82 ครั้ง 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๒ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ <22/07/56> อ่าน 1,313 ครั้ง 
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ <10/07/56> อ่าน 1,365 ครั้ง


กำหนดการพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


เวลา ๑๓.๓๐ น. - คณะสงฆ์  ส่วนราชการ  สภาวัฒนธรรม  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชมรมผู้สูงอายุ  สถาบันการศึกษา  
                          และพุทธศาสนิกชน  ตั้งขบวนพร้อมกัน  ณ  วัดแสนหลวง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ น. - เคลื่อนขบวนออกจากวัดแสนหลวง สู่มณฑลพิธี  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เวลา ๑๕.๑๕ น. - ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล
                        - ประธานทำพิธีหล่อเทียนพรรษา  
                        - คณะศรัทธา  นักเรียน  และผู้ร่วมพิธีทำการหล่อเทียนพรรษา
เวลา ๑๖.๐๐ น.    - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา                 - มรรคนายกกล่าวสูมาครัวทาน และกล่าวถวายเทียนพรรษา
                        - ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และเทียนพรรษาแด่พระสังฆาธิการอำเภอสารภี
                        - นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล  
                        - พระสงฆ์อนุโมทนา
                        - กรวดน้ำ  ทำสมาธิ  ลาพระ
เวลา ๑๖.๓๐ น. - เสร็จพิธี
 
 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) <27/05/56> อ่าน 1,092 ครั้ง


 

- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)_คลิ๊กที่นี่

- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ของเขตเลือกตั้งที่ 1_คลิ๊กที่นี่

- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ของเขตเลือกตั้งที่ 2_คลิ๊กที่นี่

 

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   | 53 |   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com