ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง <01/04/56> อ่าน 741 ครั้ง


ขอเชิญชวนพีน้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง (ตำบลหนองผึ้งและตำบลสารภีบางส่วน) ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เข้าคูหารับบัตรสองใบ  บัตรเลือกนายก x ได้เบอร์เดียว  บัตรเลือกสมาชิกสภา x ได้ไม่เกินหกเบอร์  ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน.......

>>> หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งมีอะไรบ้าง

1.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ

2.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

3.ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก  ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

4.หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ  ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

 
 
 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง <27/03/56> อ่าน 648 ครั้งประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
 
 ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดประจำปี ๒๕๕๖ <06/03/56> อ่าน 540 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด (1127_1125_Doc4.pdf) ดาวน์โหลด 88 ครั้ง 
 การยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรกรณีเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.เป็นการทั่วไป <28/02/56> อ่าน 486 ครั้ง
โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 เทศบาลฯ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน <20/02/56> อ่าน 489 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8  มีนาคม 2556  

 

*** ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  โทร. ๐-๕๓๓๒-๑๔๒๐ ต่อ ๑๐๓ ........รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (1126_1124_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   | 54 |   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com