ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรกรณีเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.เป็นการทั่วไป <28/02/56> อ่าน 504 ครั้ง
โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 เทศบาลฯ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน <20/02/56> อ่าน 509 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8  มีนาคม 2556  

 

*** ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  โทร. ๐-๕๓๓๒-๑๔๒๐ ต่อ ๑๐๓ ........รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (1126_1124_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 85 ครั้ง 
 เดือนแห่งการรณรงค์ปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน <11/02/56> อ่าน 524 ครั้ง


กรมการปกครอง ได้กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นเดือนแห่งการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ดังนั้น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งตรวจสอบรายการในทะเบียนบ้านของตนเองและทุกคนในครอบครัว อาทิ วันเดือนปีเกิด การแจ้งการเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน การจำหน่ายชื่อที่ไม่มีตัวตนออกจากทะเบียนบ้าน เป็นต้น ว่าถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้นำเอกสาร เช่นทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้นที่ผิดพลาดมาติดต่อและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (อาคารสุขาภิบาลเก่า)ข้างที่ว่าการอำเภอสารภี ได้ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ <06/02/56> อ่าน 535 ครั้ง


รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 <05/02/56> อ่าน 544 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 (1116_1122_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ (1116_1123_welcome.pdf) ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   | 55 |   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com