ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2553 <23/12/52> อ่าน 191 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2553 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านการชำระภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ตามกำหนด วันเวลา ดังนี้
วัน/เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ วัดเวฬุวัน ม.2 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ วัดแสนหลวง ม.3 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ บ้านกำนัน ม.4 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ วัดศรีโพธาราม ม.5 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ วัดต้นเหียว ม.6 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ โรงเก็บของหมู่บ้าน ม.7 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
ม.1 ต.สารภี
จึงขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวฯ ที่ไม่สะดวกมาชำระภาษี ณ สำนักงาน
เทศบาลฯ ให้ไปรับบริการได้ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้นี้


**ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท้ายข่าวนี้**

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(617_716_2553.pdf) ดาวน์โหลด 40 ครั้ง 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ <23/11/52> อ่าน 183 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งดำเนินการให้ผู้พิการในพื้นที่ได้รับทราบโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยผู้พิการอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในการรับเบี้ยความพิการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 - ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 โดยดำเนินงานตามแนวทางวิธีการปฏิบัติตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาสูติบัตรของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.ใบรับรองคนพิการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชน ที่เลขาธิการกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

*สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท้ายข่าวนี้
....โดย..งานพัฒนาชุมชน.....


ดาวน์โหลดเอกสาร..
(606_679_30.pdf) ดาวน์โหลด 33 ครั้ง 
 ประกาศจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2553 <18/11/52> อ่าน 191 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนพัสดุ ประจำปี 2552 ( ผด.3 งวดที่ 3 และ ผด.6 งวดที่ 2 ) (605_676_nan1.xls) ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
แผนพัสดุ ประจำปี 2553 ( ผด. 2 และ ผด. 5 ) (605_677_nan2.xls) ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศจัดทำแผนพัสดุประจำปี 2552 (605_678_nok1.doc) ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศจัดทำแผนพัสดุประจำปี 2553 (605_681_nok2.doc) ดาวน์โหลด 39 ครั้ง 
 ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 <30/10/52> อ่าน 195 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(594_668_pakad.doc) ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
(594_682_aoy.xls) ดาวน์โหลด 37 ครั้ง 
 ผู้แจ้งความจำนงนำสินค้าร่วมจำหน่าย <16/09/52> อ่าน 192 ครั้ง


ผู้มาแจ้งความจำนงจำหน่ายสินค้าภายในงานตลาดนัดชุมชนฯ "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" ไว้แล้ว สามารถมารับบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว)ภายในงาน และดูแผนผังล๊อคจำหน่ายสินค้า (ติดไว้ที่บอร์ดหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ( 08:00 น.-16:30 น) ยกเว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม โทร..0 5332 1420 ต่อ 110 ค่ะ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   | 55 |   56   57   58   59   60   61   62   63   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com