ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 แนวทางการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายใหม่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <20/11/55> อ่าน 497 ครั้ง


 แนวทางการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายใหม่) และผู้ที่ย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     ** ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

           1.ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2496 (สำหรับผู้ที่ในทะเบียนราษฎรไปปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดก่อนในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

           2.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน เทศบาลฯ จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้จนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ (30 กันยายน ของปีนั้น) และหากผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพ    กับเทศบาลฯ ที่ตนย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ไปลงทะเบียนใหม่ต่อเทศบาลเทศบาล แห่งนั้น ภายในเดือนพฤศจิกายน ของปีนั้นๆ

     ** ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

           1.มีสัญชาติไทย

           2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งตามทะเบียนบ้าน

           3.มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2496 และยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน

           4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           5.เป็นผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลฯ (ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)

      ** ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

           1.ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ให้ผู้พิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต่อเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

           2.กรณีผูพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน เทสบาลฯ จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้จนกว่าจะสิ้นสุดงบประมาณ (30 กันยายน ของปีนั้น) และหากผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล / อบต. ที่ ตนย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ไปลงทะเบียนใหม่ต่อเทศบาล / อบต. แห่งนั้น ภายในเดือนพฤศจิกายน ของปีนั้นๆ

      ** ผู้พิการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

           1.มีสัญชาติไทย

           2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งตามทะเบียนบ้าน

           3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

           4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ


        *** หลักฐานที่ผู้สูงอายุและผู้พิการจะต้องนำมา คือ ***

           1.นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด

           2.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด

           3.สำเนา สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ็นรับรอง (เฉพาะกรณีคนพิการ) 1 ชุด

           4.สำเนาเลขที่บัญชีสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ธนาคารสหกรณ์การเกษตรเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ชุด    (หากมีความประสงค์ จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร)


     สถานที่ขึ้นทะเบียน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น 1

 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30- 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ 

 
 
  ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2555 <12/11/55> อ่าน 509 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ (1073_1075_Voice.pdf) ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2555 (1073_1076_Pragad.pdf) ดาวน์โหลด 78 ครั้ง 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้้ิง ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๐ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๕ <01/10/55> อ่าน 501 ครั้ง*** อ่านวารสารคลิ๊กที่นี่ ***
 
 พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี <05/08/55> อ่าน 485 ครั้ง


พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนอำเภอสารภี  ร่วมฉลอง  ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาตลอดปี ๒๕๕๕  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
 
 ข่าวประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <04/08/55> อ่าน 514 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ (1046_1056_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   | 56 |   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com