ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <06/07/61>


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เทศบาลจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และข้อมูลการประกอบกิจการ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่าง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตทราบ และในการนี้ขอประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สำรวจเข้าไปในเคหะสถานเพื่อสอบถามและให้ความร่วมมือตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ข้อมูลการประกอบกิจการ และการถ่ายภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูลดังกล่าว  โดยสามารถตรวจสอบหลักฐานการเข้าสำรวจของเจ้าหน้าที่จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สำรวจ

 
 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <30/04/61>
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1864_1875_11111.pdf) 
 ประกาศใช้เเผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) <23/02/61>
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้เเผนฯ (1831_1786_1.pdf) 
 เชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ <20/02/61>


โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เปิดรับสมัครนักเรียน <06/02/61>


โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เปิดรับสมัครนักเรียน  ติดต่อสอบถาม  โทร.053-325-131
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   | 6 |   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com