ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 !!ประกาศ เรื่องขยายเวลาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ <08/12/54> อ่าน 492 ครั้ง


 !!! เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียน ไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555....... 
 ขอเชิญร่วมงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๕” <25/11/54> อ่าน 522 ครั้ง


 

ขอเชิญร่วมงาน  “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  พ.ศ. ๒๕๕๕”
ร่วมทำบุญตักบาตรเริ่มต้นรับสักราชใหม่ 
พระสงฆ์สามเณร  ๑๐๙  รูป 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา 
๒๒.๓๐  น. เป็นต้นไป 

 
 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔ <24/11/54> อ่าน 531 ครั้ง


ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔  มีกำหนด  ๓๐  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๘     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔


                                          (นายเอกศิษฐ์  เชาว์ธำรงวรรธน์)
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 งานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ <01/11/54> อ่าน 545 ครั้ง


กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔  

วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

ตั้งแต่เวลา  ู๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
- การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี  โดยคณะสงฆ์อำเภอ สารภี

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
                                - การประกวดโคมลอย (ว่าวควัน)
                                - การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

วันเสาร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
เวลา  ๑๖.๐๐ น. - กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง
                                - การแข่งขันว่าวไฟลอดบ่วง
เวลา  ๑๙.๐๙ น. - พิธีเปิดงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง  ประจำปี ๒๕๕๔ 
                                   บนเวที ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
                                - การแสดงดนตรี
เวลา  ๒๐.๐๐ น. - การประกวดชายงาม (เพาะกาย)
                                - การแสดงดนตรี
                                - ประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัลการประกวดเพาะกายชายงาม
เวลา  ๒๓.๐๐ น. - เสร็จสิ้นการจัดงาน
 
 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 <25/10/54> อ่าน 550 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.2 ประจำปี 2555 (918_950_nok.xls) ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.5 ประจำปี 2555 (918_951_nan.xls) ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   | 60 |   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com