ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 1-30 พย. 2553 <22/11/53> อ่าน 458 ครั้ง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ขั้นตอนการยื่นคำขอ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา และเพื่อให้การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปและผู้พิการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ ตลอดจนผู้มีสิทธิที่ย้ายภูมิลำเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้งจึงกำหนดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ มายื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันเวลาราชการ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
ข้อ ๖ ผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๑. คุณสมบัติผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยความพิการ
ข้อ ๖ คนพิการจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

๓. ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. ผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๔ โดยมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖
๒. ผู้ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปีและมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงิน
๓. คนพิการรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖
๔. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีสิทธิที่ย้ายภูมิลำเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔. การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาลงทะเบียน
๑. ผู้ที่มายื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔) เมื่อรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลยางเนิ้งเรียบร้อยแล้ว

***ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนฯได้ในท้ายข่าวนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (772_817_old.pdf) ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ (772_819_manul.pdf) ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
หนังสือมอบอำนาจ (772_821_Autoli.pdf) ดาวน์โหลด 73 ครั้ง 
 ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี 2553 <17/11/53> อ่าน 451 ครั้ง

 
 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง <13/11/53> อ่าน 453 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับสมัครผู้ที่จะเข้าประกวดนางนพมาศจำแลง ในงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี 2553 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามวันและเวลาราชการ โทร.053-321420 ต่อ 103

(ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ท้ายข่าวนี้)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ใบสมัครและรายละเอียดการประกวดนางนพมาศจำแลง (775_823_pp.doc) ดาวน์โหลด 71 ครั้ง 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 <09/11/53> อ่าน 462 ครั้ง


ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓
…………………….

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓นายเอกศิษฐ์ เชาว์ธำรงวรรธน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ (776_828_pp.pdf) ดาวน์โหลด 70 ครั้ง 
 ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 <30/09/53> อ่าน 465 ครั้ง


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ได้ที่หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   | 65 |   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com