ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมหารือ และเลือกประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <23/07/52> อ่าน 419 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดการประชุมกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อหารือ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมทั้งเลือกประธานกลุ่ม โดยมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านจาก 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมการประชุมในบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมมีมติเลือกนางสุมิตรา วงค์คำฟูเจริญ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี 2552 <20/07/52> อ่าน 401 ครั้ง


ตามที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อรับเงินสนับสนุนในการดำเนินชีวิตและช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 นั้น
บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลจึงได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลดใต้ข่าวนี้ค่ะ


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 (552_630_toon.doc) ดาวน์โหลด 63 ครั้ง 
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส <10/07/52> อ่าน 385 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 7 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท ดังนี้
1. นายทองดี ไชยกัณทา ราษฎรหมู่ที่ 1
2. นายทองอินทร์ บุญสูง ราษฎรหมู่ที่ 3
3. นางราตรี ฟองคำ ราษฎรหมู่ที่ 6
4. นางสุนี สีสัน ราษฎรหมู่ที่ 6
5. นางหมั้น สมบูรณ์พงค์ ราษฎรหมู่ที่ 6
6. นางฟองจันทร์ ต้นสัสดี ราษฎรหมู่ที่ 6
7. นางเสาวนีย์ หวลทรง ราษฎรหมู่ที่ 6
 
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ <02/07/52> อ่าน 399 ครั้ง


อำเภอสารภี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.30 น. โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,นายกและปลัด อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอสารภีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 รายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว <01/07/52> อ่าน 405 ครั้ง


งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศ (ผู้ไม่มีใบอนุญาตทำงาน) ไม่รวมถึงบุตรที่ติดตาม ทั้งที่เคยจดทะเบียน (มี ท.ร.38/1 แต่สิ้นผลการอยู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) และไม่เคยจดทะเบียน(ไม่มี ท.ร.38/1) โดยให้นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพาคนต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อทำทะเบียนประวัติ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สำหรับสถานที่รับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้ไปจดทะเบียนประวัติได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ที่ว่าการอำเภอสารภี) โดยให้นายจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายพาคนต่างด้าวฯมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ตามแบบ ท.ต.1 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานที่นายจ้างต้องนำมาด้วยคือ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างพร้อมตัวจริง 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมตัวจริง 1 ชุด และรูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ค่าธรรมเนียมรวม 80 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ที่ว่าการอำเภอสารภี) โทรศัพท์ 0-5332-2053.
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   | 72 |   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com