ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ <02/07/52> อ่าน 411 ครั้ง


อำเภอสารภี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.30 น. โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,นายกและปลัด อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอสารภีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 รายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว <01/07/52> อ่าน 418 ครั้ง


งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศ (ผู้ไม่มีใบอนุญาตทำงาน) ไม่รวมถึงบุตรที่ติดตาม ทั้งที่เคยจดทะเบียน (มี ท.ร.38/1 แต่สิ้นผลการอยู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) และไม่เคยจดทะเบียน(ไม่มี ท.ร.38/1) โดยให้นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพาคนต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อทำทะเบียนประวัติ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สำหรับสถานที่รับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้ไปจดทะเบียนประวัติได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ที่ว่าการอำเภอสารภี) โดยให้นายจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายพาคนต่างด้าวฯมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ตามแบบ ท.ต.1 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานที่นายจ้างต้องนำมาด้วยคือ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างพร้อมตัวจริง 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมตัวจริง 1 ชุด และรูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ค่าธรรมเนียมรวม 80 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ที่ว่าการอำเภอสารภี) โทรศัพท์ 0-5332-2053. 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) <25/06/52> อ่าน 399 ครั้งด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยเข้าดำเนินโครงการ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในการนี้เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางเนิ้งนำเครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์) ที่ชำรุดเข้ารับบริการซ่อมแซมตามโครงการฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ประมูลทรัพย์หลุด <24/06/52> อ่าน 406 ครั้ง


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที 4 กรกฎาคม นี้ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชม และประมูลทรัพย์หลุดจำนำตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ 
 การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <23/06/52> อ่าน 421 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองการศึกษาได้การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในการจัดการประชุมสภาเด็กครั้งนี้เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างข่าวนี้เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการสภาเด็กฯเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ และน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กฯเทศบาลตำบลยางเนิ้ง น้องๆสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเด็กฯได้ข้างล่างข่าว แล้วส่งไฟล์มาที่ info@theyang.go.th นี้ได้เลยค่ะ ในการประชุมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าร่วมการประชุมของสภาเด็กฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทรศัพท์ 053-321420 ต่อ 107 ค่ะ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   | 73 |   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com