ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ร่วมพัฒนายางเนิ้ง <05/06/52> อ่าน 378 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกพัฒนาพื้นที่โดยการตัดหญ้า ทั้ง 8 หมู่บ้าน และตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไปจะมีการพัฒนาครั้งใหญ่ โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาล และทหารจากค่ายกาวิละร่วมกันพัฒนาในหมู่บ้าน ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางรายการเสียงตามสายเทศบาลฯและwebsite ต่อไป(ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ตามกิจกรรมนี้ได้ท้ายข่าวค่ะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการดำเนินงานพัฒนาและรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (517_622_pantana.doc) ดาวน์โหลด 73 ครั้ง 
 ประมวลภาพประชาคมหมู่บ้านและการประชาคมเมือง ประจำปี 2552 <05/06/52> อ่าน 389 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดการประชาคมหมู่บ้าน และการประชาคมเมือง เพื่อเป็นการประชุมหารือ และข้อรุปโครงการต่างๆที่จะดำเนินงานในปี 2552

 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม2552 <05/06/52> อ่าน 387 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ทำประชาคมผู้ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนที่ขอยืนจำนวน 22 ราย และได้จ่ายเบี้ยยังชีพหลังจากได้ประชุมเสร็จ 
 ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ <05/06/52> อ่าน 387 ครั้ง


นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี นายบุญ สิงหราช หมู่ที่ 5 ที่เสียชีวิต 
 พิธีรับมอบเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ <25/05/52> อ่าน 384 ครั้ง


ด้วยอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องบดย่อยใบไม้เอนกประสงค์ ให้แก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ตำบล โดยกลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านศรีล้านนา-มงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้งได้เข้ารับเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ในครั้งนี้ด้วย การนี้อำเภอสารภีได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในเช้าวันที่ 26 พ.ค.2552 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   | 75 |   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com