ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง <23/04/52> อ่าน 301 ครั้ง


คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ชม) 0702/750 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 
 รายงานผลการเลือกตั้ง <22/03/52> อ่าน 300 ครั้ง


ท่านสามารถ Download รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และผลการเลือกตั้งนายกเทศมาตรีตำบลยางเนิ้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้จากใต้ข่าวนี้(เอกสาร Download)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง (481_610_report.doc) ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
สถิติผู้มีสิทธิมาใช้เสียงเลือกตั้ง (481_611_static.xls) ดาวน์โหลด 74 ครั้ง 
 ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง <18/03/52> อ่าน 298 ครั้ง


บัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี บัตรจริงเป็นบัตรสีบานเย็น 
 มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือศพตามประเพณี <20/01/52> อ่าน 304 ครั้ง


นางสุพรรณ แสวงรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายสุพจน์ หมวกคำ หัวหน้างานพัฒนาชุมชน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือศพตามประเพณี จำนวน 2,000.-บาท ให้กับนางอำพรรณ วิทสิงห์ ญาติของนางขันแก้ว ไชยสุรินทร์ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกู่เสือ ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล 
 งานพัฒนาชุมชน <20/01/52> อ่าน 295 ครั้ง


นางสุพรรณ แสวงรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายสุพจน์ หมวกคำ หัวหน้างานพัฒนาชุมชน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือการจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่เสียชีวิต ให้กับนายจรัส สุขดี ญาติของนางดี อูปขาว ผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิต หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ชุมชนบ้านลุ่มร้องยาว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

โดย.. สำนักปลัดเทศบาล
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   | 77 |   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com