ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <24/08/63> อ่าน 9,997 ครั้ง


ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โดย.. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(2322_2706_55555.pdf) ดาวน์โหลด 20 ครั้ง 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <17/08/63> อ่าน 16,672 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
----------------------
ตามประกาศเทศบาลยางเนิ้ง ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 4- 14 สิงหาคม 2563 ตามประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และตามประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การขยายการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่ 302/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (2320_2704_Pragad.pdf) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง 
 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 <17/08/63> อ่าน 13,115 ครั้ง


งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำรายงานการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน  ทั้งนี้จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (2318_2703_finance 8-630001.pdf) ดาวน์โหลด 17 ครั้ง 
 ประกาศ ขยายการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <11/08/63> อ่าน 13,099 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง ขยายการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
----------------------
ตามประกาศเทศบาลยางเนิ้ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 รับสมัครวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) เนื่องจากมีผู้มาสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นน้อยกว่า 2 อัตรา ในระหว่างห้วงระยะเวลาดังกล่าว นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” จำนวน  2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารหลักฐานการรับสมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

1. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่าง 7 สิงหาคม 2563 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทำการ)

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

3. กำหนดการสอบคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 15.00 น. โดยเรียงลำดับผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลตำบลยางเนิ้งทราบด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


(นายมนูญ  บูรณพัฒนา)
        นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ขยายการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (2314_2701_Boribann.pdf) ดาวน์โหลด 19 ครั้ง 
 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04/08/63> อ่าน 17,469 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (2313_2700_Bariban.pdf) ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   | 8 |   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com