ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ <02/08/61> อ่าน 84 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


ดาวน์โหลดเอกสาร..
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (1902_1910_documents.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า <16/07/61> อ่าน 84 ครั้ง


เนื่องในวโรกาส  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จะมีพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านั้น  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสารภีจะจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ตกค้างในเขตเทศบาลและทำหมันสัตว์เลี้ยง   โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗๗ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ <07/07/61> อ่าน 78 ครั้ง


อ่านวารสารคลิ๊กที่นี่ 
 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <06/07/61> อ่าน 78 ครั้ง


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เทศบาลจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และข้อมูลการประกอบกิจการ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่าง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตทราบ และในการนี้ขอประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สำรวจเข้าไปในเคหะสถานเพื่อสอบถามและให้ความร่วมมือตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ข้อมูลการประกอบกิจการ และการถ่ายภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูลดังกล่าว  โดยสามารถตรวจสอบหลักฐานการเข้าสำรวจของเจ้าหน้าที่จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สำรวจ

 
 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <30/04/61> อ่าน 69 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1864_1875_11111.pdf) ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   | 9 |   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com