ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ <28/12/60> อ่าน 19 ครั้ง

 
 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรเพื่อความเป้นสิริมงคลเนื่งในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ <21/12/60> อ่าน 21 ครั้ง


ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรเพื่อความเป้นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  วันที่ ๓๑ ธันว่าคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๒๒.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย <29/11/60> อ่าน 21 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <31/10/60> อ่าน 20 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
(1778_1747_60.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง 
 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2560 <20/10/60> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  2560  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเผยเเพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (1773_1739_2560.1.PDF) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (1773_1740_2560.2.PDF) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2560 (1773_1741_2560.3.PDF) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   | 9 |   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com