ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 นายกฯ ปิดการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อยืดกิจกรรม <18/01/64> อ่าน 1,661 ครั้ง


วันนี้....๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานปิดการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อยืดกิจกรรม โดยมี พล ต.ต.สนาม คงเมือง ที่ปรึกษา ผอ.พิทยาฯ ผอ.กศน.อ. สารภี ร่วมพิธีปิดการอบรม ณ ที่ทำการกำนัน ต. ยางเนิ้ง มีผู้ผ่านการอบรมระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ ม.ค.๖๔ จำนวน ๒๐ คน เบื้องต้นมีเงินทุนจากการระดมหุ้นๆละ ๒๐ บาท จากสมาชิกเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณกำนัน ต. ยางเนิ้ง สนับสนุนสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าตลอดการฝึกอบรมฯ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี "หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม <11/01/64> อ่าน 1,726 ครั้ง


วันนี้....เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ กศน.อำเภอสารภี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี "หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม พ.ศ.2564  เพื่อเสริมสร้างทักษะและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง ของเกษตรกรและประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาแสนสุข บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
     *** ทั้งนี้การจัดกิจกรรมอบรมอาชีพดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 ท่าน)

 
 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี "หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อยืดกิจกรรม <10/01/64> อ่าน 1,726 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ กศน.อำเภอสารภี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี "หลักสูตรการทำเสื้อยืดกิจกรรม" ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม พ.ศ.2564  เพื่อเสริมสร้างทักษะและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง ของเกษตรกรและประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกำนันตำบลยางเนิ้ง  
     *** ทั้งนี้การจัดกิจกรรมอบรมอาชีพดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 ท่าน)


 
 เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 7 วันอันตราย <29/12/63> อ่าน 1,829 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 7 วันอันตราย (ด่านชุมชน จุดบริการประชาชน) ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 มุ่งเน้นทั้งป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการระบาดของโควิด-19  
     โดยความร่วมมือของ อำเภอสารภี สถานีตำรวจภูธรสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ครอบคลุมด้านคน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดรับกับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท และพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกๆ รูปแบบ ควบคู่ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทุกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสุขใจแบบชีวิตวิถีใหม่ ณ ศูนย์บริการประชาชน หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 <24/12/63> อ่าน 1,856 ครั้ง


การประชุม เพื่อรับฟังปัญหา, ความต้องการ, และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯลฯ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com