ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกผักไร้ดิน" <22/05/62> อ่าน 374 ครั้ง


วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน ตามโครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ <21/05/62> อ่าน 375 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่หลายเส้นทาง ประกอบกับความหลากหลายของผู้พักอาศัย ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ สถานพยาบาล ทำให้การวางแผนรับมือกับสาธารณภัยในพื้นที่ เช่นอัคคีภัย หรืออุบัติภัยทางถนน จำเป็นต้องคำนึงถึงการส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสถานการณ์ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลสารภี สถานีตำรวจ ภูธรสารภี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการประสานงานเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและระงับเหตุ สาธารณภัย เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว อีกทั้งเป็นการฝึกพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งการฝึกในสถานการณ์จำลอง ฝึกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการระงับเหตุ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ถนนสายยางเนิ้ง-ป่าบง เขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 การสาธิตและส่งเสริม "การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ <21/05/62> อ่าน 378 ครั้ง


วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตและส่งเสริม "การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่" ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒


 
 สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา <12/05/62> อ่าน 2,417 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา  เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายพระพรชัยมงคลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์  ณ วัดบ้านกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี 
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก <07/05/62> อ่าน 2,677 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และพสกนิกร ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดสารภี ตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com