ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง <07/09/61>


ปัจจุบันตำบลยางเนิ้ง มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 2,332 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04 ของประชากรทั้งหมด มีทั้งผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม ประกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลยางเนิ้งเป็นลักษณะแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 7 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงต้องไปทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามลำพัง โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ติดเตียงและมีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอทั้งหมด 64 ราย และกระจายครบทุกหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบทั้งร่างกายจิตใจ ตลอดจนสังคมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ มีแนวทางในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม เกิดการดูแลอย่างเท่าเทียมตามความจำเป็นและเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ ให้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่อยู่อยู่ลำพัง หรือถูกทอดทิ้งเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย การจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นการรวบรวมศักยภาพและผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเป็นเวทีในการแสดงความสามารถตลอดจนเป็นเวทีและการพบปะระหว่างเทศบาลเมืองอย่างนี้กับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีภายในกลุ่มเพื่อนำความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดศรีโพธาราม








































































































































































 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก <06/09/61>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก ซึ่งได้มาดูแนวทางในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑























 
 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ <12/08/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสาภี เป็นประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


































































































 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี <07/08/61>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้ารับการตรวจประเมินผลงานในรอบสุดท้าย การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑


































































































 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ <07/08/61>


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
























































































































 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com