ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑ <01/11/61>


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เมื่อวันที่
31 ตุลาคม ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายนรนิต
เศรษฐบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ
และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี
2561
โดยที่ประชุมมีมติมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน
5 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
, เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
, เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
, องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
จังหวัดแพร่          ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน
2 แห่ง คือเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล          ด้านเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน
7 แห่ง คือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี          สำหรับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ประจำปี
2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน
9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง
จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง          ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน
2 แห่ง ได้แก่เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา          ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน
11 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านแฮด
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล          นอกจากนี้
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
ประกอบด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ <31/10/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้านประจำเดือน ตุลาคม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ภาพกิจกรรม "ตักบาตรเป็งปุ๊ด" <24/10/61> 
 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต <23/10/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งในช่วงเช้าเวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภีเป็นประธานในพีธี และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เข้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 
 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี <20/10/61>


กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอสารภี ปีที่ ๒๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓ สรุปโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำอำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม


 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com