ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน <12/05/63> อ่าน 107 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ทำการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบ ได้รับการพิจารณาผ่านมติเห็นชอบในที่ประชุมจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –๑๙ <30/04/63> อ่าน 812 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –๑๙  โดยได้ปรุงอาหารมื้อเย็นแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ   ซึ่งได้รับงบประมาณสนันสนุนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน   โดยเริ่มทำการแจกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคเงิน, หน้ากากอนามัย, เฟสชิว (FACE SHIELD), เจลแอลกอฮอล์  ขอขอบคุณ แม่ครัว-พ่อครัว  ผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง  ทุกๆท่าน  ขอบคุณครับ
 
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <01/04/63> อ่าน 1,007 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ตามโครงการประชารัฐร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและ แมว ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่  ๒๔-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓

 
 พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVIV-19 <30/03/63> อ่าน 1,022 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ออกพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  คามสถานที่ต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลางเนิ้ง  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส


 
  "๑๘ มีนา" วันท้องถิ่นไทย <18/03/63> อ่าน 1,135 ครั้ง


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นแห่งแรก ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดพิธีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบหมายให้ นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจูลจอมเกล้า และอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com