ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุม Conference การลงระบบข้อมูลกลางของ อปท Info <21/08/63> อ่าน 17,041 ครั้ง


องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสารภี  ร่วมประชุม Conference ซักซ้อมการลงระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 


 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <16/08/63> อ่าน 16,641 ครั้ง


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 "12 สิงหา" วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <12/08/63> อ่าน 12,535 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ช่วงเช้า..พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ช่วงสาย...ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแฝก  ช่วงค่ำ...พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี  
 
 โครงการฝึกอบเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของผู้นำชุมชน <07/08/63> อ่าน 12,515 ครั้ง


การพูดเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนเราและเป็นทักษะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญอย่างต่อเนื่อง เพราะการพูดเป็นศิลปะและปัจจัยที่จะเกิดผลให้บุคคลนั้นประสบผลสำเร็จในการสื่อสาร ตลอดจนการแสดงถึงความคิดหรือบอกในสิ่งที่ตนคิดเพื่อให้ผู้รับฟังเกิดความเข้าใจและพึงพอใจในที่สุด ผู้พูดจะต้องศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการพัฒนาการพูดให้เกิดความชำนาญต่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์

เทศบาลตำบลยางเนิ้งยังขาดผู้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกร โดยบางท่านที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พิธีกรบนเวทียังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในการเป็นพิธีกรที่ดี นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายท่านที่มีโอกาสได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรในงานต่างๆ ซึ่งบางงานไม่ได้จัดเตรียมพิธีกรไว้ ทำให้บางท่านต้องปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจำเป็น การพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และยากมาก สำหรับหลายท่านที่ขาดทักษะโดยเฉพาะการใช้คำพูด การกล่าวทักทาย  การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีดังนั้น การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของผู้นำชุมชน จึงเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพในอนาคต ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของตนเอง และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
 
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของผู้นำชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทักษะด้านเทคนิคการเป็นพิธีกร ตลอดจนฝึกปฏิบัติให้มีทักษะการสื่อสารในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพฯ "หลักสูตรการเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด" <07/08/63> อ่าน 273 ครั้ง


จากนโยบายรัฐบาลได้กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทด้านการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือน ระดับชุมชน โดยนํา ปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางหลักในการดําเนินงานภายใต้หลักการการลดรายจ่าย สร้างรายได้ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนบนพื้นฐานความสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การ ขับเคลื่อนนโยบายเกิดความชัดเจนและเข้าถึงประชาชน โดยให้แต่ละหน่วยงานปรับแผนการทํางานให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และการส่งเสริม  กิจกรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างความปรองดองของคนในชาตินั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับฐานรากของชุมชนให้ดีขึ้น 
เทศบาลตําบลยางเนิ้งจึงจัดทําโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนหลักสูตร "การเพาะพันธ์ปลาน้ำจึด" เพื่อเสริมสร้างทักษะและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง ของเกษตรกรและประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลด ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ลำพูน

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   | 10 |   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com